پزشکان 20 تا 80 برابر مردم عادی درآمد دارند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رییس کل سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه پزشکان در ای//ران 20 ت//ا 80 برابر مردم عادی درآمد دارند، گفت: در سال گذشته 16 پرستار 25 تا 45 ساله بر اثر فشار کار زیاد جان باختند.

به گزارش ایلنا، علیمحمد آدابی در نشستی خبری اظهار کرد: قانون تعرفهگذاری 10 سال است به دلیل منافع عدهای خاص اجرا نمیشود. همچنین با تصویب طرحهای دیگر که در آن منافع عدهای دیده شده و زحمتش بر دوش پرستاران نهادینه میشود، حقوق پرستاران را تضعیف میکند.

رییس کل س//ازمان نظام پرس//تاری گفت: انتظار ما این اس//ت که مجلس شورای اسالمی و کمیسیون اصل 90 این قانون را دیانت و حفاظت و مشخص کنند چرا قانونی که 10 سال از تصویب آن میگذرد، هنوز اجرایی نشده و چه کسانی مانع آن میش//وند. در حقیقت این قانون چوبی ش//ده است که طبقه غنی از آن رد میشوند و سدی برای طبقه ضعیف جامعه شده است.

آدابی با بیان اینکه در روزهای اخیر بحث تربیت پرستار در بیمارستانهای آموزشی و غیرآموزشی مطرح شده است گفت: این موضوع مورد اعتراض جامعه پرستاری و برخی از پزشکان و جامعه سالمت است. جای نگرانی است که عدهای بدون اینکه صالحیت اظهارنظر داش//ته باشند، استقالل پرستار را مورد هجمه قرار داده و بر پرستاری و سالمت جامعه میتازند.

او با تاکید بر اینکه عدهای منافع خود را در تضاد با پیشرفت پرستاریمیدانند،گفت:برخیباسناریوهایمتفاوتپرستاری را تضعیف میکنند و بدیهی است در این شرایط اتحاد بدنه کشور در دفاع از کیان سالمت جامعه به خطر میافتد.

آدابی ادامه داد: س//ال گذش//ته 130 ه//زار دالر به طور مستقیم و غیرمستقیم در بخش بهداشت کشور هزینه شده اس//ت در حالی که تنها درآمد نفتی ما 140 هزار دالر بوده اس//ت. هیچ جای دنیا درآمد یک کشور با هزینه درمان آن برابری نمیکند.

رییس کل سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه پزشکان در ایران 20 تا 80 برابر مردم عادی درآمد دارند، تصریح کرد: این عدم تعادل درآمد باعث میشود نظامهای سیاسی اجتماعی در جامعه نیز تحت تاثیر قرار گیرند. متاسفانه در سال گذشته61 نفر از پرستارانمان که بین 25 تا 45 سال بودند را به دلیل فشار کار زیاد از دست دادیم.

در ادامه شریفیمقدم با بیان اینکه طرح تربیت پرستار بیمارس//تانی به بهانه کمبود کادر پرستاری کلید خورده اس//ت، اظهار کرد: اساسا این س//وال وجود دارد که آیا با کمب//ود کادرفنی مواجه هس//تیم یا نه. اعتق//اد داریم در بیمارستانها کمبود کادر پرستاری داریم اما این تعداد در سراسر کشور متفاوت است.

او با بیان اینکه در س//ایر نقاط کشور جز تهران با کمبود پرس//تار مواجه نیستیم، خاطرنشان کرد: فراخوانی چند روز گذش//ته روی سایت پرس//تاری قرار دادیم و 9 هزار و 300 پرس//تار و کادر پرستاری ثبتنام کردهاند که بیشترین آمار مربوط به خراسان رضوی است و این نشان میدهد که با چه تعداد پرستار بیکار در کشور مواجه هستیم.

شریفیمقدم با تاکید بر اینکه موضوع کمبود پرستار تنها یک بهانه است بیان کرد: اگر وزارت بهداشت میخواهد کمبود پرس//تار را برطرف کند چرا از پرستارانی که در حال حاضر فارغالتحصیل شدهاند، استفاده نمیکند. موضوع مهم این است که وزارت بهداشت امکان جذب پرستار را ندارد.

او با بیان اینکه در این طرح جذب پرس//تار با بیمارستان است و دانشگاه فقط ناظر است گفت: کشورهای توسعهیافته سالها از طرح پرستار بیمارستانی عبور کردهاند و اگر وزارت بهداشت اعالم میکند میتواند 1400 پرستار را از طریق این طرح جذب کند بهتر است افراد فارغالتحصیل را که در حال حاضر جویای کار و در نوبت گذراندن طرحشان هستند، جذب کند تا مساله کمبود پرستار نیز برطرف شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.