دارو بعد از ارزیابی اقتصادی به انجمن بیماریهای نادر تحویل داده میشود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایلنا- رییس س//ازمان غ//ذا و دارو در واکنش به کمبود شدید داروهای بیماران نادر گفت: انجمن بیماریهای نادر اگر داروهایی را میخواهند که در فهرست شورای دارو نیست باید آن را به این شورا درخواست دهند و بعد از اینکه ارزیابی اقتصادی درباره آن دارو صورت گرفت و شورا آن را تایید کرد، وارد بازار خواهد شد.

رسول دیناروند، درباره اظهارنظر رییس بنیاد بیماریهای نادر مبنی براینکه برخی از داروهای بیماران نادر به شدت با کمبود مواجه اس//ت، اظهار کرد: فهرست داروهای کشور در شورای دارو تایید میشود، دارویی که وارد فهرست شود چه این دارو در داخل تولید شده باشد و چه داروی وارداتی باشد، س//ازمان غذا و دارو باید شرایط ثبت آن را فراهم کند تا آن دارو وارد بازار ش//ود.رییس سازمان غذا و دارو در واکنش به اینکه گفته میشود 70 درصد داروهای وارد شده توسط دو درصد شرکتهای دارویی وارد میشود، گفت: ما این عدد را قبول نداریم. واردات دارویی حدود یک میلیارد دالر است که توسط 70 تا 80 شرکت دارویی انجام میشود و البته واردات دارو از سوی این شرکتها یکسان نیست. سازمان غذا و دارو نیز در این زمینه هیچ دخالتی ندارد.

او درباره واردات موازی گفت: این سیاس//تی بود که برای اولین بار در سال 93 برای شکستن قیمت داروهای وارداتی در پیش گرفته شد تا انحصار واردات سبب سودجویی و قیمت باالنشودونتیجههمگرفتیموداروهادرسال49،39و59با قیمت ارزانتری نسبت به سال 91،92 وارد بازار شد.

رییس س//ازمان غذا و دارو ادامه داد: توانس//تیم با فشار از طری//ق واردات م//وازی و کنت//رل قیمت در کمیس//یون قیمتگذاریقیمتآنهاراکاهشدهیم.بهنظرمابایدسیاست واردات موازی ادامه پیدا کند و کمککننده به کاهش قیمت اس//ت، اما اینکه واردات صرفا از طریق واردات موازی انجام شود امکانپذیر نیس//ت، چراکه معتقدیم دارو باید صاحب داشته باش//د و از طریق واردات موازی ممکن است، داروی تقلبی وارد بازار ش//ود. اگر دارویی با مجوز وزارت بهداش//ت وارد کشور شود و به سالمت مردم آسیب برساند چه کسی باید پاسخگو باشد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.