زندانها میتوانند صاحب »شیرخوارگاه« و »مهدکودک« شوند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایسنا- مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور گفت: با موافقت سازمان زندانها هر زندانی که بیش از 10 کودک در آن حضور داشته باشد، میتواند برای اخذ مجوز تاس//یس شیرخوارگاه به بهزیستی مراجعه کند. این در حالی است که بهزیستی نسبت به تربیت مربی برای این مراکز نیز از آنهاحمایتخواهدکرد.

محمدنفریهدرنشستخبریگفت:طیهشتسالگذشته با سازمان زندانها تفاهمنامهای داشتهایم که کودکان باالی دو سال به بهزیس//تی واگذار شود چراکه محیط زندان برای این کودکان مناسب نیست.وی در ادامه با بیان اینکه کودکان زیر دو سالنیزقرارشدهاگرارتباطعاطفیبامادردارند،درزندانبمانند، ادامه داد: چند سالی است که این موضوع مورد بحث است که مهدهایکودکوشیرخوارگاههاییدرکنارزندانهاساختهشود تا از کودکان مادران زندانی نگهداری شود اما به دلیل مشکالت حراستی و حفاظتی در زندانها این امر محقق نبود و فقط در دو زندانایناتفاقافتاداماامسالسازمانزندانهاموافقتکردهواگر هرزندانبتواندمشکلحراستیخودراحلوبرایدریافتمجوز اقدام کند، ما نیز مجوز تاسیس این مهدها را میدهیم.

وی همچنین با بیان آنکه هماکنون در تهران سازمانهای مردمنهادی معرفی شده که این مجوز را بگیرند در خصوص آمار کودکانموجوددرزندان،گفت:آمارهامتفاوتاستچراکهتعداد زنانزندانیوکودکانشانزیاداستاماطبقآخرینبررسی0032 کودک به دلیل زندانی بودن والدین خود در زندان بهسر میبرند. درواقعهرزندانکهبیشاز01 کودکراداشتهباشدسازمان بهزیستیبهآنهامجوزتاسیسمهدکودکمیدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.