گریهکنگریهقشنگه!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

امیرحسینمیراسماعیلی-فرهادرهبر، رییس دانشگاه آزاد شد محبوب من. میخواهی نامهراهمینجابهاتمامبرسانم؟عمقفاجعهکمی آزاردهنده است...

داستان این است برخی اوقات تصمیماتی گرفته میشود که گمان میکنی نکند رای و نظرمردمدراولویتنیست؟آخرمگردرانتخابات اخیر ریاستجمهوری و شورای شهر تهران مردم تنفرشان از افراطیگری را فریادنزدندمحبوبجان؟فرهادرهبرروشنفکراست؟سابقهدرخشانیدارد؟ اهل تعامل و اعتدال است؟ اصال مگر او در انتخابات ریاستجمهوری دست راست ابراهیم رییسی نبود؟ این انتصاب چه سنخیتی با رای اکثریت دارد؟

برادر رییسجمهور هم بازداشت شده محبوب من. انصافا در کدام نقطه از جهاندیدهایکهباسوءاستفادهکنندگانازبیتالمالچنینبرخوردقاطعانهای شود؟ جان؟ محمود خاوری؟ چقدر سختگیر شدهای قربانت شوم. حاال بعد از آن همه خدمات دولت مهرورز یک بنده خدایی هم لغزش کوچکی داشته و خودش از شرمندگی رفته کانادا تا چشمش در چشمان ما نیفتد، بروند بازداشتش کنند؟ دلت میآید برگهای جناب مشایی خشک شود؟

س//ورپرایزی هم برایت دارم محبوب من. اینکه خواننده محبوب دهه هشتادیهاپسازشناساییدلیلتجاوزوقتلآتنااصالنیبهجشنخبرگزاری فارسدعوتشدهوازویتقدیرشدهاست.اگردیدیتاچندروزآیندهخیابانی را هم در تهران به نام »استاد امیرحسین مقصودلو« نامگذاری کردند خیلی متعجبنباش.خیابانیپرازتتلیتیهاییکهبغبغومیکنند.

بیا این بار نخندیم. بیا زار زار گریه کنیم محبوب من...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.