گرمای هوا و آبیاری نامناسب علت اصلی ریزش برگ درختان در تابستان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایسنا-یک عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است که افزایش ناگهانی دمای هوا در فصل تابستان و آبیاری نامناسب درختان شهر سبب خزان زودهنگام درختان شده است.امید نوری با بیان اینکه در شهر تهران پدیده دمای اکستریم )دماهای ناگهانی خیلی باال یا دماهای ناگهانی خیلی پایین( افزایش یافته است،اظهار کرد: دما در تابستانها در بعضی از بازههای زمانی به شدت باال میرود که عاملی برای ریزش زودهنگام برگ درختان است.

وی با بیان اینکه عالوه بر دمای اکستریم و گرمایش جهانی، چگونگی آبیاری درختان در خشک شدن برگ آنها موثر است، تصریح کرد: آبیاری گیاهان در ش//هر تهران به روشهای اصولی انجام نمیشود. در این روش آبیاری تنها الیههای سطحی خاک خیس میشود، درحالیکه ریشه اکثر درختان در عمق خاک است.این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه گفت: مجموع این عوامل سبب خزان فیزیولوژیک درختان میشود. باید اصول صحیح آبیاری فضای سبز را برای مقابله با این پدیده رعایت کنیم تا اثر تنش گرمای هوا بر درختان خنثی شود. اگر آب به اندازه کافی به عمق ریشههایجذبکنندهآببرسد،میتوانیمجلویخزانفیزیولوژیکدرختان رابگیریم.ویبابیاناینکهزمانآبیاریفضایسبزپایتختنیزنامناسباست، اظهار کرد: آبیاری فضای سبز نباید هنگام ظهر انجام شود البته گاهی اوقات به دلیل کمبود نیروی انسانی و امکانات، زمان آبیاری گیاهان اجتنابناپذیر است.نوری گفت: متاسفانه در زمینه هوشمندسازی فضای سبز هیچگونه اقدامی تاکنون انجام نشده است. با استفاده از این روش میتوان از فضای سبزپایتختمراقبتکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.