شناسایی4 هزارکودککاردرشهرتهران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

میزان-معاوناموراجتماعیسازمانبهزیستیاستانتهرانازشناسایی چهار هزار کودک کار و خیابان در سطح شهر تهران طی یک سال و نیم گذشتهخبرداد.احمدخاکیدراینزمینهگفت:جمعآوریمتکدیانازسطح شهرتهرانبرعهدهسازمانبهزیستیکشورنیستواینسازماندرکنارسایر نهادهای فعال در این حوزه اقداماتی را انجام میدهد.وی عنوان کرد: در حوزه ساماندهی متکدیان، وظایفی برای سازمان بهزیستی کشور تعریف شده اما این طور نیست که مسوول اصلی در این حوزه سازمان بهزیستی باشد.معاون اموراجتماعیسازمانبهزیستیاستانتهرانتصریحکرد:درحوزهساماندهی متکدیان، برای11 سازمان و دستگاه وظایفی تعریف شده و هر سازمان بر اساس وظیفهای که دارد، باید اقداماتی را انجام دهد.خاکی خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای میدانی، سن تکدیگری در پایتخت کاهش یافته و باید برای جلوگیری از این اتفاق برنامهریزی شود. همچنین میزان درآمدهای متکدیان در شهر تهران به ماهانه حدود پنج تا شش میلیون تومان میرسد و این درآمد باال، انگیزهای مناسب برای انتخاب تکدیگری افراد است.معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران با اشاره به شناسنامهدار کردن کودکان کار و خیابان در شهر تهران اظهارکرد: حدود چهار هزار کودک کار و خیابانطییکسالونیمگذشتهشناساییشدهاندکهدوهزارو006 نفر ازآنهادرفرآیندخدماتسازمانقرارگرفتهاند.همچنینهزارو004 کودک شناساییشده نیز از اتباع بیگانه بودند که این کودکان نیز به دستگاههای مربوطه معرفی شدند.وی با ارائه آماری از تعداد مراکز غیردولتی و دولتی فعال در حوزه کودکان کار اذعان کرد: در شهر تهران02 مرکز غیردولتی و چهار مرکز دولتی در بحث ارائه خدمات آموزشی، حمایتی ...و به کودکان کار و خیابان خدمات ارائه میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.