35 روستای شهرستان هیرمند در محاصره شنهای روان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

محمدعل//ی پی//ری، فرماندارهیرمند: با وزش باده//ای 120 روزه منطقه سیس//تان و حرکت ش//نهای روان، 35 روس//تای این منطقه در محاصره این شنها قرار گرفتهاند. توفان همچنین خسارتهایی نیز به بخش کشاورزی و آب منطقه وارد کرده است. کار امدادرسانی به روستاهای منطقه در حال انجام است. بسیاری از مردم منطقه به علت وجود گرد وخاک شدید دچار بیماریهای تنفسی و چشمی شدهاند.مدیر عامل جمعیت هالل احمر سیستانوبلوچستان: 14 هزار و 800 عدد ماسک بین مردم توفانزده چهار شهرستان شمال استان توزیع شده است. همچنین 84 نجاتگر در سیستان به مردم توفانزده منطقه خدماترسانی کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.