کشفبیشاز33 هزارعددقرصروانگردان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فرماندهانتظامیاستانکرمانشاهگفت:عواملپلیسامنیتعمومیبیشاز 33 هزارعددقرصروانگردانراازمنزلیکتوزیعکنندهخرددرشهرکرمانشاه کشف کردند.به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار منوچهر اماناللهی اظهار کرد:عواملپلیسامنیتعمومیباانجاماقداماتاطالعاتیموفقشدند،یکی از توزیعکنندگان قرصهای روانگردان را در شهر کرمانشاه شناسایی کنند.بر همیناساسمامورانپلیسامنیتاخالقیباهماهنگیمقامقضاییبهمحل موردنظر اعزام شدند و منزل متهم را مورد بررسی قرار دادند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در بازرسیهای صورت گرفته 33 هزارو027 عددانواعقرصروانگردانومقادیریشربتمتادونکشفشد. متهمنیزبرایانجامتحقیقاتبهمقرپلیسانتقالیافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.