فرهاد رهبر رییس دانشگاه آزاد شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

هیات امنای دانشگاه آزاد فرهاد رهبر را به عنوان رییس دانشگاه آزاد به شورای عالی انقالب فرهنگی معرفی کرد.جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد با حضوراکثریتاعضابرگزارشد.اعضایهیاتامنادرجلسهبهاتفاقآراتصویب کردند که فرهاد رهبر به عنوان رییس دانشگاه آزاد به شورای عالی انقالب فرهنگی معرفی شود. بر این اساس موضوع ریاست او بر دانشگاه آزاد در اولین جلسهشورایعالیانقالبفرهنگیمطرحخواهدشدوپسازتصویبدراین شورا، رسما به عنوان رییس دانشگاه آزاد منصوب میشود.همچنین اعضای هیات امنای دانشگاه آزاد در این جلسه تصویب کردند که فرهاد رهبر از امروز به عنوان سرپرست فعالیت خود را در دانشگاه آزاد آغاز کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.