15

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بازگشتنولیتوبهسویا نولیتوکهنتوانستهبودبهخواستههایشدرباشگاهمنچسترسیتیدست پیدا کند به باشگاه سویا و خانه خود اللیگا بازگشت.نولیتو مهاجم اسبق باشگاه سویا برای حضور در باشگاه اسبق خود با این تیم به توافق نهایی دست یافت تا لیگ برتر انگلیس و باشگاه منچسترسیتی را به مقصد خانه خود )کش//ور اسپانیا( ترک کند.بازیکن اسبق سلتاویگو در روزهای آتی رسما در تستهای پزشکی باشگاه سویا شرکت خواهد کرد و قراردادی سهس//اله به ارزش 9 میلیون یورو را با باشگاه سویا عقد میکند. نولیتو مهاجم تیم ملی اسپانیا با باشگاه منچسترسیتی تا سه سال دیگر قراداد داشت اما بیمیلی وی به حضور در لیگ برتر انگلیس و دلتنگیاش برای اللیگا باعث شد سیتی را به مقصد خانه ترک کند. لوکاسبیلیابهمیالنپیوست باشگاه میالن در ادامه خریدهای خود در این فصل موفق شد لوکاس بیلیا، بازیکن فصل گذشته تیم التزیو را نیز به فهرست نفرات خود اضافه کند.میالن در فصل نقل و انتقاالت تابستانی توفانی عمل کرده و توانسته چندینبازیکنبزرگرابهخدمتبگیرد. آخرینبازیکنیکهبهتیممیالن پیوست،لوکاسبیلیاست.اینبازیکنآرژانتینیکهبیشاز05 بازیبرای تیم ملی کشورش انجام داده و در جام جهانی قبل نیز در عضویت آرژانتین بود، بعد از جدایی از تیم التزیو به میالن پیوست. هافبک دفاعی جدید میالن بعد از پشت سر گذاشتن معاینات پزشکی خود قراردادش را با این تیم با مبلغ 17 میلیون یورو امضا کرد. 9 کشته در فینال جام حذفی سنگال در فینال جام حذفی سنگال 9 نفر به علت ازدحام جمعیت جان خود را از دست دادند.دوباره جهان فوتبال با حادثه تلخی روبهرو شد. ازدحام جمعیت در ورزش//گاه دمبا دیوپ داکار باعث ش//د 9 نفر جان خود را از دست دهند و افراد زیادی مجروح شوند. درگیری میان هواداران دو تیم استادو امبور و اونیون اسپورتیو اواکام در فینال جام حذفی موجب شد دیوار ورزشگاه بریزد و ازدحام به وجود آید.بر اساس اعالم رادیو RFM این اتفاق موجب مرگ 9 نفر شد و دهها نفر آسیب دیدند. حال برخی از آنها که به بیمارستان منتقل شدند، وخیم است. با این حال خبرگزاری رسمی سنگال تعداد کشتهها را هشت نفر و مجروحان را 49 نفر اعالم کرد. ازدحام جمعیت در وقتهای اضافه رخ داد که به نفع استادو امبور ش//د و این تیم توانست دو بر یک پیروز شود. حادثه فینال جام حذفی موجب شد بسیاری از مسابقات ورزشی آخر هفته لغو شود. مورینیو: جذب رونالدو ماموریت غیرممکن است ژوزه مورینیو، س//رمربی منچس//تریونایتد تاکید دارد که این باشگاه هیچگاه قصد بازگرداندن رونالدو را نداشته زیرا این اتفاق را یک ماموریت غیر ممکن میداند.کریستیانو پس از متهم شدن به فرار مالیاتی در اسپانیا، قصد جدایی از رئال و ترک اسپانیا را داشت و در همین حین، شایعاتی در مورد بازگشت او به منچستریونایتد مطرح شد. با این حال با گذشت روزها و آرام شدن اوضاع، به نظر رونالدو در رئال ماندنی خواهد شد. حال مورینیو مدعی شده از ابتدا یونایتد به دنبال رونالدو نبوده زیرا این اتفاق یک ماموریت غیرممکن است.او گفت: ما هیچ وقت به این موضوع فکر نکردیم زیرا او برای باش//گاهش بازیکن بسیار مهمی است و یک قدرت اقتصادی محسوب میشود. ما هنوز هم متوجه نشدیم چه دالیلی میتواند باعث شود که فکر کنیم رونالدو رئال را ترک خواهد کرد. شما خبرنگاران وقتتان را روی بازیکنانی تلف میکنید که جذبشان ماموریت غیرممکن است. رونالدو شش فصل در منچستریونایتد حضور داشت و سال 2009 به رئالمادرید پیوست. ماتیچیونایتدرابهیووهترجیحمیدهد روزنامههایانگلیسیمدعیشدندکهنمانیاماتیچ،هافبکچلسی،پیوستن به یونایتد را به حضور در یووه ترجیح میدهد.ماتیچ توسط ژوزه مورینیو به چلسیبازگشتودراینمدتنمایشبسیارخوبیباپیراهنآبیهایلندنی داشت. با این حال با حضور کونته، نقش او کمرنگتر از پیش شد و این کانته بودکهبهستارهخطمیانیچلسیتبدیلشد.حالباحضورباکایوکو،بهنظر فضابرایماتیچکامالبستهشدهواوبایدتیمراترککند.دومشتریاصلیاو، منچستریونایتدویوونتوسهستند.پسازماجرایانتقاللوکاکو،چلسیترجیح میدهد ماتیچ به منچستریونایتد نپیوندد و راهی تیم دیگری شود ولی طبق ادعایروزنامههایانگلیسی،ترجیحماتیچحضوردریونایتدوهمکاریدوباره با مورینیو است. هافبک صرب در تور پیش فصل چلسی نیز حضور نداشته و انتظار میرود به زودی تکلیف آیندهاش مشخص شود. آرسنال نیز یکی از تیمهاییاستکهخواهانجذبهافبک82 سالهچلسیاست.

ج و عمودي: -1 كشوري در آس//یاي میانه با مركز آستانه- سپاسگزار و ممنون -2 اله//ه زيباي//ي در نزد يونانیان باس//تان- ذكر حاجیانتودرتو -3 آبفشان مصنوعي- پاك و منزه- مورد پسند -4 ش//هر بندري در جنوبشرقي فرانسه- ني میان تهينصف لیسیدن- نخ تابیده -5 زور بس//یار دارد- مهرههاي اس//تخوان پش//ت بدنجاودانه و همیشگي -6 ابتداي كار- وسیله كمك حركتي اطفال- گل بتونه 7-ويرگول-لولهشیشهايمدرج آزمايشگاه-فرماندهان ارتش -8 آسان- شهري در استان فارس- ديگري -9 لق//ب ام//را و راجههاي قديمي هندوس//تان- توصیه محكم- عادت و سنن خوب متداول -10 شعله آتش- ناامید و بيآينده- ژرفانديشي -11 بزرگوار و هوشمند- اتحاديهاي براي حفظ قیمتهاي جهاني- لنگه كفش -12 بهطور مخفیانه- حمد و سپاس- شعر نكوهشآمیزپسوندي براي شباهت -13 شهري در استان يزد- پايه و ركن- جزيره غیرمسكوني در استان بوشهر -14 دس//تورها- گوشت ُخرد سرخشده- قويترين مهره شطرنج -15 از ظروف مطبخ- مهمترين صنايعدستي كشورمان افقي: -1 مقررات موضوعه به وسیله مجلس- از آتشافروزان قديمي -2 سبد خريد- درختچه مقاوم كويري- فدراسیون جهاني والیبال -3 واحد وزن 28 گرم- رفیع و بلندمرتبه- دوست فاقد صالحیت -4 سوگند- توانايي درك- منفجره پرتابي- جوش چركین -5 دگرگوني اجتماعي بنیادين- زمین آماده براي كشت- شهر فراري -6 گیره موي سر- ابزار بريدن صنعتي- كیسه نايلوني -7 دچار رنج و گرفتاري شدن- مركز كشور جمهوري آذربايجان- بستن و بر هم دوختن -8 نصف- قاتل سیاسي- برگه كاغذ -9 پیمانه- وارد شدن به جايي- هدايتگر طريق -10 نوعي سفر- كاله جواهر نشان- چاشني چاي -11 مبدا دوران خون- كوزه سفالین- وحشتزده -12 باالي زانو- پیشوند يكدهمي در فیزيك- عنوان شغل و مقام اداري- نیكو در برابر بد -13 شغل آموزگاران متوسطه- قوم تاتار- مهر تايید سفر بر گذرنامه -14 كار بيپايه و بعضيها اينطور خوش هستند- گل مقدس- نوشتن كتاب با استفاده از آثار ديگران -15 سرهنگ نیروي دريايي- میوه دادن درخت جوابجدولشماره929 پ ا ن و ر ا م ا م س ا ل م ت ه/ و ا ر ش و ر ش ر س ا ل ه/ ن ا ي ا ب ر ا و د ا م و ي د ا ي ن ا م ا ت ر م پ ن د و ل ا س ت ي ل ا ي د ا س ر م ش ت ه/ ي ا خ ت ه/ م ت ن ق د ي ش ب ن م ا م ح ا ل ب س ر ل ن گ ر گ ا ه/ ک ل ن ا ب ر ه/ ا ف و ل م ج ر ي ز ي م و پ ت ي ح ر ا م ي خ ع ا ل ي ل ت ي ا ن ب ي و ا ي ا د ب ک ف ه/ ب ي ل ا ف س ت ا م ن ا ي ا خ د ا س ر و ا ن ي و پ و ف ا ي ق ت ا ي و ت ي ا و ي س ق ر ن ي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.