گاربینه موگوروسا، قهرمان جدید ویمبلدون

Jahan e-Sanat - - NEWS - فوتبال ايران

گاربینه موگوروسا از اسپانیا با پیروزی دو بر صفر برابر ونوس ویلیامز آمریکایی، قهرمان ویمبلدون در بخش زنان شد. این اولین قهرمانی موگوروسا در ویمبلدون محسوب میشود.

اینتنیسباز32 سالهاسپانیاییاینمسابقهرابانتایجهفتبرپنجوششبرصفر به نفع خود تمام کرد. ونوس ویلیامز که سابقه پنج قهرمانی در رقابتهای ویمبلدون را دارد، در ست اول پرقدرت ظاهر شد و حتی از حریفش پیش بود اما نتوانست از برتریاش استفاده کند و دو بار فرصت ستپوینت را از دست داد تا حریفش نهتنها ست اول را ببرد که جریان کل مسابقه را در دست گیرد.

ویلیامز که در حال حاضر در فهرست ردهبندی تنیسبازان زن، نفر یازدهم است، در ست دوم برخالف انتظار، بسیار بیرمق و بیانگیزه بازی کرد و بدون بردن حتی یک گیم تسلیم شد.

ویلیامز اگر میتوانست در این بازی پیروز شود، عنوان مسنترین قهرمان زن یک گرنداسلم در دوران تنیس مدرن را از آن خود میکرد اما نه فقط به این رکورد نرسید که انتظار 9 سالهاش برای فتح یک گرنداسلم دیگر ادامه یافت.

گاربینه موگوروس//ا که پیشتر فقط یک بار و آن هم در مسابقات اوپن فرانسه پارسال قهرمان شده بود در شرایطی دومین گرنداسلم زندگیاش را برد که در ابتدای این رقابتها بخت چهاردهم قهرمانی به شمار میرفت. او اما در مسابقه فینال که فقط حدود یک ساعت و 20 دقیقه طول کشید، ثابت کرد که میتواند در غیاب مدعیان اصلی تنیس زنان مثل سرنا ویلیامز و ماریا شاراپوا، به زودی به چهره اول این رشته بدل شود.

گاربینه موگورس//ا دو س//ال قبل نیز به فینال ویمبلدون رسید که در آن بازی مغلوب سرنا ویلیامز، خواهر ونوس شد. او دومین تنیسباز زن اسپانیایی است که در این مسابقات قهرمان میشود. نفر اول کونچیتا مارتینس بود که در حال حاضر مربی گاربینه موگوروساست.

موگوروسا بعد از قهرمانی در ویمبلدون به تمجید از ونوس ویلیامز، قهرمان هفت گرنداسلمتنیسپرداخت:امروزسختترینبازیزندگیامراانجامدادم.ونوسبازیکن بزرگی است. با تماشای بازیهای او بزرگ شدم. از این که امروز موفق شدم با او اینجا بازی کنم، خیلی خوشحالم. هنوز از این برد هیجانزدهام چون قهرمانی در ویمبلدون همیشه آرزویم بود. خوشبختانه در طول مسابقه خونسردیام را حفظ کردم. ونوس ویلیامز: تمام تالشم را میکنم تا شبیه سرنا باشم ونوس ویلیامز بعد از شکست شنبه گذشته در فینال ویمبلدون اعالم کرد به تالش خود برای قهرمانیهای بیشتر ادامه میدهد و قصد دارد شبیه خواهرش، سرنا باشد. ونوس ویلیامز 38 ساله آخرین بار در سال 2008 به قهرمانی گرند اسلم رسید.

او روز ش//نبه در فینال ویمبلدون مقابل گاربینه موگوروسا شکست خورد و از رسیدن به قهرمانی باز ماند. ونوس ویلیامز تاکنون پنج بار قهرمان ویمبلدون شده است. او در صحبتهایش درباره خواهرش، سرنا گفت: دلم برای سرنا تنگ شده است. تمام تالشم را میکنم تا مانند سرنا باشم. فکر میکنم در آینده فرصتهایی وجود داشته باشد.

این دومین قهرمانی موگوروسا در مسابقات گرنداسلم بود. او در این دو فینال خواهران ویلیامز را شکست داده است. موگوروسا بعد از قهرمانی، گفت: سختترین مسابقهام را مقابل ونوس داشتم. او فوقالعاده است. زمانی که بزرگ میشدم بازیهای او را تماشا میکردم. حس خیلی خوبی دارم که مقابل او قرار گرفتم. مطمئنا نگران بودم زیرا همیشه آرزوی بردن او را داشتم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.