بلیتفروشی آزادی توسط شرکت توسعه

Jahan e-Sanat - - NEWS - فوتبال ايران

ایسنا- مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی دیروز اعالم کرد که تفاهمنامهای بین باشگاههای استقالل و پرسپولیس، سازمان لیگ و شرکت توسعه با هدف واگذاری بلیتفروشی الکترونیکی ورزشگاه آزادی به این شرکت به امضا رسید.مصطفی مدبر افزود: در حال حاضر این تفاهمنامه به امضا رسید و با انجام مناقصه براساس آییننامه فدراسیون فوتبال درصدی از آن به شرکت مجری و مابقی به تیمهای مختلف لیگ برتر تخصیص داده خواهد شد البته این کار به منظور بازساری سریعتر ورزشگاه آزادی و قسمتهای مختلفی که نیاز به بازسازی دارد، انجام میشود. وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به معرفی نشدن هیاتمدیره پرسپولیس آیا این تفاهمنامه عملیاتی میشود یا خیر، گفت: چون قرارداد حقوقی است این موضوع مشکلی را در اجرای تفاهمنامه ایجاد نمیکند. وی با اشاره به واگذاری بلیتفروشی ورزشگاه آزادی به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، گفت: استادیوم ورزشی محلی برای مسابقات مختلف داخلی، ملی، بینالمللی ...و است و بلیتفروشی آن همیشه دغدغه اصلی تمام دوستان، اصحاب رسانه،ورزشکارانوتماشاگرانبود.طیتفاهمنامهایکهبینسازمانلیگ،فدراسیون فوتبال و باشگاه استقالل و پرسپولیس و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به امضا رسیده است، قرار است در آینده بلیتفروشی بعد از انجام مناقصه عمومی به صورت الکترونیکی به شرکت توسعه و نگهداری واگذار شود. بدون شک بعد از این واگذاری عواید بلیتفروشی را طبق آییننامهای که در گذشته در فدراسیون فوتبال بوده است در اختیار سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال و تیمهای مختلف قرار خواهیم داد. در حقیقت شرکت توسعه به عنوان مجری برنامه سعی دارد با این واگذاری و تجهیزاتی که در اختیار خود و همچنین در اختیار فدراسیون فوتبال است، بتواند کار بلیتفروشی را با نظم و انضباط بیشتری نسبت به گذشته انجام دهد. قطعا از این مساله هیچ کسی به ویژه تیمهای ورزشی ضرر نخواهند کرد بلکه تماشاگران میتوانند به موقع و با در دست داشتن شماره صندلی مربوطه در استادیوم آزادی حضور پیدا کنند و بدون هیچگونه دغدغه و مشکلی بازیهای فوتبال را دنبال کنند. مدبر ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر بلیتفروشی یکی از معضالت اساسی شده است که اکثر کسانی که بلیت تهیه میکنند قادر نیستند حتی با در دست داشتن بلیت در اس//تادیوم آزادی حضور پیدا کنند و بازی فوتبال را تماشا کنند. ما باید بتوانیم این فرهنگ را در بین فوتبالدوستان جا بیندازیم تا مشکلی در آینده نداشته باشیم. یکی از حسنهای دیگری که این واگذاری خواهد داشت این است که ما میتوانیم از محل بلیتفروشی درصدی که به شرکت توسعه و نگهداری اختصاص پیدا میکند برای نگهداری چمن، بازسازی فضاهای کوچک و سایر موارد استفاده کنیم و باری از دوش دولت برداریم.

مدیرعامل ش//رکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی خاطرنشان کرد: ما تمام تالشمان بر این اس//ت تا فش//اری به تیمهای اس//تقالل و پرسپولیس از لحاظ بلیتفروشی وارد نشود و پیشبینی ما بر این است همان درصدی که در گذشته تیمهای ورزشی از بلیتفروشی دریافت میکردند را دوباره پس از واگذاری دریافت کنند تا از مساله بلیتفروشی متضرر نشوند. به هر صورت انگیزه اصلی ما به عنوان یکی از مجریان اصلی برای ورود به کار بلیتفروشی این است که بتوانیم به جامعه فوتبال خدمت و این کار را به خوبی ساماندهی کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.