دردسر ستاره روی لوگوی پرسپولیس!

Jahan e-Sanat - - NEWS - تلكس

دردس//رهای برگزاری دربی دوستانه سرخابیها در آلمان تمامی ندارد و در تازهترین مساله، کلیپهای تدارکدیدهشده این بازی از سوی صداوسیما با ممیزی مواجه شد تا برگشت بخورد.

دربی دوستانه سرخابیهای پایتخت که پس از حرف و حدیثهای ف//راوان قرار ش//د روز 31 تیر ماه در آلمان برگزار ش//ود، همچنان دردسرس//از و جنجالآفرین است. سامانه 3090 به عنوان اسپانسر دو باش//گاه استقالل و پرسپولیس که مسوولیت برگزاری این دیدار را عهدهدار اس//ت، پیش از این اقدام به تولید چند تیزر برای تبلیغ این دیدار کرده است که تمام آنها توسط نهادهای نظارتی صداوسیما برای پخش در رسانه ملی رد شد.

پیگیریهای انجام ش//ده گواه از این دارد که دلیل مردود شدن تیزرهای تولیدی، قرار داش//تن س//تاره در لوگوی پرسپولیس بوده اس//ت ک//ه پیش از این چن//د بار پخش آن در برنامههای ورزش//ی برای صداوس//یما دردسرساز شده است. س//تارههای استفاده شده روی لوگوی اس//تقالل و پرس//پولیس همیشه جزو سوژههای اصلی کریخوانی هواداران دو تیم بوده اس//ت و حساس//یت زیادی برای آنها وجود دارد. استقالل به دلیل دو قهرمانی در رقابتهای آسیایی سالهاس//ت که از دو س//تاره روی لوگوی خود اس//تفاده میکند و پرسپولیس هم که در فصل جاری دهمین قهرمانی خود در فوتبال ایران را جشن گرفت، به همین مناسبت یک ستاره به لوگوی خود اضافه کرد.

ب//ا توج//ه به اینکه قانون مش//خصی در فوتبال ای//ران برای این س//تارهها وجود ندارد، موثق بودن س//تاره هرکدام از دو تیم محل بحث هواداران بوده و گاها دردس//رهای بزرگی را ش//کل داده است. صداوسیما آخرین بار در بخش خبری خود با حذف لوگوی استقالل دردسر بزرگی را پشتسر گذاشت و به شدت مورد هجمه هواداران آبی قرار گرفت تا به آن انگ رنگی بودن زده ش//ود. اتفاقی که آنها را برآن داشته تا در کلیپهای تدارک دیده شده توسط اسپانسر دو تیم خط قرمز خود را روی س//تاره لوگو بکش//د و درخواست پخش آنها پیش از بازی را رد کند.

ب//ا توجه به هزینه و زحمت زیادی که روی س//اخت این تیزرها انجام ش//ده اس//ت، تولید دوباره آن مصائب سختی برای مسووالن برگ//زاری خواهد گذاش//ت و در عین حال نیز ب//ا توجه به برگزاری اردوی خارج از کش//ور دو تیم و تمرینات برنامهریزی ش//ده، امکان ثبت تصاویر جدید هم با مش//کالت بزرگی همراه خواهد بود تا این مس//اله اکنون به دغدغه بزرگی برای تولیدکنندگان این کلیپها و اسپانسر دو تیم تبدیل شود.

در این شرایط اکنون صداوسیما به دنبال دوری از حواشی مربوط به انگ رنگی بودن اس//ت و با وجود دردس//ر ایجاد ش//ده مشخص نیس//ت در نهایت چه تصمیمی برای پخش تیزرهای این مس//ابقه گرفته میشود.

ش//یرازی برگزارکنن//ده دربی 85 ب//ا تایید این خب//ر گفت: در تیزرهایی که س//اخته شده، ش//ورای بازبینی صداوسیما به لوگوی باشگاه پرسپولیس ایراد گرفته است. هکتور مورنو به رم پیوست مدبر: ورزشگاه آزادی به پارکینگ طبقاتی مجهز میشود کاتای تیمی مردان ایران به نشان نقره دست یافت مندی در آستانه انتقال به سیتی مدیر دورتموند به اوبامیانگ اولتیماتوم داد رونالدو در سوپرکاپ اروپا حضور نخواهد داشت ونگر: انتظار دارم امباپه در موناکو بماند سانچس: میخواهم در لیگ قهرمانان بازی کنم واکنش مدیر تیمهای ملی تکواندو به اظهارات هادی ساعی: حرفهای او بار حقوقی دارد شرط مهم در قرارداد بازیکنان نفت: همه تستی هستند!

)منبع: خبرگزاریهای داخلی(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.