افشاگری جدید از دوپینگ در ورزش روسیه

Jahan e-Sanat - - NEWS - قهرمان قهرمانان

گریگوری رودچنکف، مدیر سابق آزمایشگاه کنترل دوپینگ روسیه که مغز متفکر برنامه دوپینگ این کشور بوده است، فاش کرد که به دوپینگ صدها ورزشکار روس در چندین رشته ورزشی کمک کرده است.

به نوشته گاردین، مغز متفکر برنامه دوپینگ ورزش روسیه به دعوت برگزارکنندگان بازیهای تابستانی 2012 وارد لندن شد تا نحوه شناسایی ورزشکاران دوپینگی را به او نشان دهند. در تازهترین افشاگریها از برنامه دوپینگ در ورزش روسیه، رودچنکف فاش کرد که با این اطالعات به اجرای برنامه دوپینگ ورزش//کاران روس کمک کرده است. براساس اعالم سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ بیش از هزار ورزشکار روس در دوپینگ شرکت داشتهاند.

رودچنکفکهبهمدت01 سالاز5002 2015ات ریاستآزمایشگاهکنترلدوپینگ روسیه را بر عهده داشته است، اذعان کرد که برنامه دوپینگ روسیه بدون اطالعات او از هم فرو میپاشید. وی گفت: میتوانید اهمیت اطالعات آزمایشگاه لندن را برای تیم ملی روسیه تصور کنید. از نحوه کار این آزمایشگاه اطالعاتی داشتم که بدون این اطالعات برنامه دوپینگ روسیه فرو میپاشید.

فیلم افشاگریهای رودچنکف قرار است ماه آینده میالدی در سایت نتفلیکس در دسترس قرار گیرد. این فیلم جزییات مربوط به کمک رودچنکف به دوپینگ ورزشکاران روس را بیان میکند. برنامه دوپینگ روس//یه به ط//ور جامعتر در بازیهای المپیک زمستانی 2014 سوچی نیز به کار گرفته شد. رودچنکف از ترس جانش از مسکو فرار کرد و به افشاگری پرداخت. وی در حال حاضر در آمریکا تحت محافظت پلیس فدرال آمریکا قرار دارد.

رودچنکفهمچنینگفتکهمعتقداسترییسسابقسازمانکنترلدوپینگروسیه به دست مقامات روس به قتل رسید چراکه قصد داشت دانستههای خود را در کتابی به نگارش درآورد. کامائف سال گذشته در اثر حمله قلبی و در 52 سالگی درگذشت. رودچنکوف گفت: او را از دوران تحصیل میشناختم و هیچگاه ناراحتی قلبی یا بیماری نداشت. روز قبل با او حرف زده بودم.

قبل از بازیهای 2012 لندن، گزارشهای تکاندهندهای در مورد پیش//تازی علم در مورد دوپینگ منتشر شده بود. مسووالن بازیها در طول برگزاری المپیک 2012 لندنهزارنیروداشتند.رودچنکفجزو511 دانشمندضددوپینگبودکهدرآزمایشگاه کینگزکالج در طول بازیها فعالیت میکرد. او قبل از شروع بازیها اطالعاتی کسب کرده بود و میدانست انتظار چه چیزی را باید داشته باشد.

رودچنکف پیش از آن ماهها در بخش روانپزش//کی بس//تری بود. او در سال 2011 اقدام به خودکشی کرده بود.

مسووالن المپیک 2012 او را به لندن دعوت کردند. رودچنکف گفت مقامات روس در مورد اعزام او مطمئن نبودند چرا که به او اطمینان نداشتند اما وزیر ورزش روسیه فواید این کار را درک کرد و به این ترتیب وی به لندن رفت.

رودچنکف در این فیلم جزییات تکاندهندهای در مورد برنامه دوپینگ روسیه در بازیهای المپیک زمستانی 2014 سوچی ارائه میکند. تامین داروهای ممنوعه نیروزا برای51 مدالآورالمپیکوتعویضنمونههایادرارآلودهبانمونههایپاکدرطولبازیها برای جلوگیری از افشای دوپینگ از جمله این اقدامات محسوب میشود.

روسها در س//وچی یک آزمایشگاه مخفی در محل آزمایشگاه رسمی ایجاد کرده بودند. در طول شب زمانی که کسی حضور نداشت، نمونههای آلوده ورزشکاران روس از طریق یک حفره کوچک در کف ساختمان به آزمایشگاه مخفی فرستاده میشد و آنجا با نمونههای پاک ورزشکاران که ماهها قبل جمعآوری شده بود، تعویض میشد. این فرآیند به ورزشکاران روس امکان داد در طول بازیها به مصرف داروهای ممنوعه ادامه دهند و از مزیت عظیمی در مقایس//ه با رقبای خود برخوردار شوند. رودچنکف گفت: با این برنامه 13 مدال طال گرفتیم. باورنکردنی است. همه چیز خوب بود و والدیمیر پوتین هم خیلی خوشحال بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.