برنده جايزه »هارپر لي« معرفي شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ووپي گلدبرگ از كمپاني ديزني خواست به تاريخ خودش پشت نكند و فيلم جنجالي سال 1946 را در دسترس عموم قرار دهد.

به گزارش آسوش//يتدپرس، كمدين سرشناس آمريكايي كه به عنوان چهره افس//انهاي ديزني روز جمعه معرفي شد، چيزهاي شگفتانگيزي براي گفتن درباره نامشهورترين فيلم اين كمپاني در تاريخ داشت كه بگويد.

در اكس//پو ‪D 23‬ كه روز جمعه در آنهايم برگزار ش//د، ووپي گلدبرگ كه به عنوان چهره افسانه ديزني معرفي شد درباره فيلم محبوبش از ساختههاي اين كمپاني از فيلم »ترانه جنوب« محصول 1946 ديزني نام برد كه به صورت انيميشن/ فيلم زنده س//اخته ش//ده و براي ارائه حساس مساله نژادي درباره آفريقايي- آمريكاييها در دوران نوسازي و اصالحات دهههاست كه اكراننشده باقي مانده است.

گلدبرگ، بازيگر فيلم »روح« گفت كه »دارم سعي ميكنم راهي پيدا كنم كه بتوانم اين فيلم را دوباره احيا كنم«. اين درحالي است كه ديزني حتي از ارائه اين فيلم روي ديسك يا به صورت ديجيتالي هم خودداري كرده است.

او افزود: »تنها در اين صورت اس//ت كه ميتوانيم درباره آنچه بود، صحبت كنيم و اينكه اين مس//ايل از كجا آمده و چرا به وجود آمده است.«

اين فيلم با نقدهاي زيادي روبهرو شده و منتقدها معتقد بودند در اين فيلم سياهپوستان به عنوان چهرههايي مهاجم و برده معرفي شدهاند.

گلدب//رگ به فيل//م جنجالي ديگري نيز اش//اره كرد و از انيميشن كالس//يك »دامبو« در سال 1941 سخن گفت و اينكه مردان سفيدپوست يكي از افراد اين انيميشن را جيم كراو )كالغ سياه( ناميدهاند كه پس از تصويب قوانين تبعيض نژادي و براي ناديده گرفته شدن اين مساله بوده است.

او اضافه كرد: دلم ميخواهد به كالغسياهها هم به عنوان يك چيز باارزش نگاه ش//ود چون همينه//ا بودند كه ترانه انيميشن »دامبو« را خواندند و اين ترانه هنوز به يادماندني است.

منظ//ور گلدبرگ ترانه »وقتي من يك فيل پرنده ديدم« اين انيميشن بود.

او در ادام//ه گف//ت: دل//م ميخواه//د از هم//ه م//ردم و دس//تاندركاران كوچكي كه كس//ي از آنها يادي نميكند، هم يادي كنم.

در اين برنامه كه گلدبرگ به عنوان چهرهاي افسانهاي از سوي ديزني مورد تجليل واقع شد، مارك هميل از بازيگران اصلي »جنگ س//تارگان« درباره الهامي كه از كار كردن در ديزنيلند گرفته سخن گفت.

گزارش جديد س//ازمان جهاني گردشگري حاكي از رشد متوس//ط شش درصدي گردشگري بينالمللي در چهار ماهه نخست سال 2017 در مقايسه با سال گذشته ميالدي است.

براس//اس اين گزارش كه طبق آمار و ارقام حد فاصل بين ماههاي ژانويه تا آوريل س//ال 2017 ميالدي منتش//ر ش//ده، گردشگري بينالمللي عالوه بر رشد شش درصدي در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به باالترين سطح از اطمينان كسب و كار در يك دهه اخير رسيده و همچنين با رشد پايدار در مقاصد مهم گردشگري همراه بوده است.

طي چهار ماه نخست سال 2017 در مجموع 369 ميليون گردشگر بينالمللي )گردش//گراني كه حداقل يك شب را در مقصدي سپري كردهاند( در سراسر جهان سفر كردهاند كه 21 ميليون بيشتر از آمارهاي سال گذشته است.

آم//ار و ارقام ژانويه تا آوريل هرس//ال معموال 28 درصد از آمارهاي كل سال را به خود اختصاص ميدهد.

كشورهاومناطقيكهدرسالگذشتهعملكردخوبيداشتند، همچنان به روند مثبت خود در س//ال جدي//د ميالدي ادامه ميدهند، اين در حالي است كه مقاصد رو به ركود سال ،2016

فرمانده يگان حفاظت از آثار تاريخي استان سمنان از كشف 87 شيء تاريخي مربوط به دورههاي مختلف تاريخي طي سه ماهه ابتدايي امسال در اين استان خبرداد.

س//رهنگ محمدرضا افضلي با اعالم اين خبر اظهار كرد: كش//ف اين آثار با همكاري و پشتيباني انتظامي و امنيتي فرماندهان نيروي انتظامي اس//تان و شهرس//تانها با نيروهاي يگان حفاظت از آثار تاريخي اس//تان سمنان صورت گرفت. امسال دوباره احيا شده و روند صعودي در پيش گرفتهاند.

بيشترين رشد گردشگري بينالمللي در چهار ماه نخست سالجاري با 10 درصد مربوط به خاورميانه است و پس از آن آفريقا با رشد هشت درصدي، اروپا، آسيا و اقيانوسيه هر كدام با ش//ش درصد و آمريكا با چهار درصد رشد روند مثبت خود را حفظ كردهاند.

طالب ريفاعي، دبيركل سازمان جهاني گردشگري در اينباره اظهار كرد: »مقاصد گردشگري كه در سال 2016 تحت تاثير حوادث منفي قرار گرفته بودند، نشانههايي واضح از بهبود در اين دوره زماني كوتاه از خود نشان دادهاند و اين خبر بسيار خوبي براي همه و بهويژه مناطقي اس//ت كه زندگي مردم وابستگي زيادي به گردشگري دارد.«

او در ادامه افزود: »همانطور كه س//ال 2017 را به عنوان سال بينالمللي گردشگري پايدار براي توسعه جشن ميگيريم، از توسعه مداوم گردشگري استقبال ميكنيم و به ياد خواهيم داشت كه اين رشد موجب افزايش مسووليت براي ايجاد پايداري اقتصادي، اجتماعي و محيطي از طريق گردشگري ميشود. رشد هيچ وقت دش//من ما نيست و اين وظيفه ماست كه آن را به

او گفت: در مجموع بر اس//اس 23 هزار و 273 م//ورد بازديد نظارتي محس//وس و غير محسوسمراقبانازآثارتحتپوشش،21 نفر دستگير شدند و 87 شيء تاريخي كشف شد. او افزود: جلوگيري از ساخت وساز غيرمجاز در حريم بازار تاريخي شاهرود، جلوگيري از مرمت غيرمجاز در بازار باالي س//منان و دستگيري حفاران غيرمجاز در نقاط مختلف اس//تان، از ديگر فعاليتهاي يگان حفاظت از آثار تاريخي استان سمنان در اين مدت است. شكلي پايدار مديريت كنيم.«

گردشگري بينالمللي در اروپا پس از گذر از سال پرفراز و نشيب6102، با رشد شش درصدي در چهار ماه نخست امسال روبهرو بوده است و اعتماد گردشگران به چند مقصد مهم كه به سبب اتفاقات تروريستي تحت تاثير قرار گرفته بودند، بازگشته است و ديگر كشورهاي منطقه نيز رشد پايداري داشتهاند. آمارها مربوط به قاره اروپا بهويژه در بخش جنوبي و مديترانهاي رشد بيشتري داشته و از يك درصد در چهار ماه ابتدايي سال 2016 به 9 درصد در مدت مش//ابه س//الجاري رسيده است. غرب و ش//مال اروپا نيز در اين بازه زماني به ترتيب چهار و 9 درصد رشد در عرصه جذب گردشگري بينالملل داشتهاند و منطقه اروپاي مركزي و شرقي نيز همچون سال گذشته چهار درصد رشد ثبت كردهاند.

در منطقه آسيا و اقيانوسيه ميزان ورود گردشگران خارجي از ابتداي سال تا پايان آوريل چهار درصد رشد داشته و در اين ميانمنطقهآسيايشرقيبا41 درصدرشدپيشتازبودهوپس از آن مناطق اقيانوسيه، جنوب شرق آسيا و شمال شرق آسيا به ترتيب با رشد هفت، شش و پنج درصدي قرار گرفتهاند.

گردشگري بينالملل در قاره آمريكا نيز در حالي در اين بازه چهار ماهه با رشد متوسط چهار درصدي همراه بوده است كه بيشترينرشددراينمنطقهمربوطبهآمريكايجنوبيومركزي با هفت درصد بوده و اين رش//د در مناطق آمريكاي شمالي و كارائيب به ترتيب سه و دو درصد ثبت شده است.

اطالعات محدود موجود درباره آفريقا نيز حاكي از مجموع رشد هشت درصدي ورود گردشگران به اين قاره است و در اين ميان شمال آفريقا با رشد 18 درصدي دوباره احيا شده است.

گردش//گري بينالملل در خاورميانه نيز پس از نزول چهار درصدي در سال 2016 در چند ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته 10 درصد رشد داشته است.

متخصصانسازمان جهاني گردشگري معتقدند آمار و ارقام به دست آمده در چهار ماه نخست سال 2017 در 12 سال اخير بيسابقه و فراتر از انتظارها بوده است.

متخصصانهمچنيننسبتبهعملكردگردشگريبينالمللي در چهار ماهه دوم سال 2017 )مي تا آگوست( بسيار خوشبين هستند. بازه زماني مي تا آگوست بيشتر مقاصد مهم گردشگري فصل اوج توريسم است و اين انتظار وجود دارد ميزان گردشگران در اين مدت به باالترين حد در يك دهه اخير برسد.

افضل//ي يكي از مهمتري//ن پروندههاي به سرانجام رسيده را كشف سوت به سرقت رفته كارخانه ريسمان ريسي سمنان عنوان كرد و گفت: اين س//وت تاريخي كه در سال 94 به وسيله افراد ناشناس به سرقت رفته بود توسط نيروهاي پليس آگاهي استان كشف و به اداره كل منتقل شد.

او گفت: رونمايي از لباس متحدالش//كل جديد نيروهاي يگان حفاظت از آثار تاريخي استان سمنان، برگزاري هشت دوره آموزشي و سركشي به نحوه مرمت بناهاي تاريخي استان از ديگر اقدامات يگان است.

فرمانده يگان حفاظت از آثار تاريخي استان سمنان افزود: عالقهمندان به حفاظت و صيانت از آثار تاريخي استان سمنان ميتوانند هرگونه تخلف، تعرض، تخري//ب يا حفاري غيرمجاز عليه آثار تاريخي را به شماره 31705 سامانه خبري يگان حفاظت اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دس//تي و گردش//گري استان سمنان اعالم كنند.

استان سمنان داراي بيش از يك هزار اثر تاريخي شناس//ايي شده است كه تمامي اين آثار نياز به مراقبت و حفاظت با مشاركت عموم شهروندان دارند.

جايزهادبياتحقوقي»هارپرلي«7102 به»جيمزگريپاندو« اعطا ميشود.

ب//ه گزارش »ديلي پراگرس« جايزه ادبيات حقوقي و جنايي »هارپر لي« كه به ياد نويس//نده رمان برنده پوليتزر »كش//تن مرغ مقلد« راهاندازي ش//ده، در اين دوره به »جيمز گريپاندو« تعلق گرفت.

»گريپاندو« يكي از رماننويسان حقوقي فلوريداي آمريكاست كه آثارش فروش بااليي دارند و اينبار براي رمان »دوباره رفت« شايسته دريافت جايزه شناخته شد. او در اين كتاب از وكيلي به نام »جك سوايتك« نوشته كه سعي ميكند عدالت اجتماعي را برقرار كند.

اين جايزه از س//وي دانشكده حقوق دانشگاه آالباما و ژورنال انجمن وكالي آمريكايي براي بزرگداشت نام »لي« كه اوايل سال 2016 درگذشت، راهاندازي شده و به صورت ساالنه به بهترين اثر ادبيات داس//تاني كه به نقش وكال در ايجاد تغيير در جامعه پرداخته، تعلق ميگيرد.

اين جايزه هفت س//ال پيش به مناسبت 50 سالگي انتشار »كشتن مرغ مقلد« كه از آثار ماندگار ادبيات آمريكا به حساب ميآيد، تاسيس شد.

»نل هارپر لي« 28 آوريل 1926 در آالباما متولد شد. او در سال0691 باكتاب»كشتنمرغمقلد«كهباموضوعنژادپرستي نوشته شد، جايزه مطرح »پوليتزر« را به دست آورد. همچنين با نوشتن اين كتاب و به خاطر تالشهايش در زمينه ادبي، مدال آزادي رياستجمهوري آمريكا را در سال 2007 دريافت كرد. از زمان اولين چاپ »كشتن مرغ مقلد«، اين كتاب تاكنون بيش از 40 ميليون نسخه فروش داشته و به بيش از 40 زبان ترجمه شده است. اين رمان از زبان دختري به نام »اسكات فينچ« روايت ميشودكهدختروكيلسفيدپوستيبهنام»اتيكوسفينچ«است. »اتيكوس« دفاع از جوان سياهپوستي به نام »تام رابينسون« را كه به اتهام نارواي تجاوز به يك دختر سفيدپوست در شهر كوچكي به نام »ميكوم« آالباما محاكمه ميشود، به عهده ميگيرد. مردم اين شهر در رمان مردمي خودپسند و نژادپرست توصيف شدهاند.

درسال2691 ميالدي،»رابرتموليگان«كارگردانسرشناس هاليوود فيلمي را با همين نام با اقتباس از اين اثر ادبي ساخت. در نظرخواهيهاي عمومي، همواره از فيلم »كشتن مرغ مقلد« به عنوان يكي از محبوبترين فيلمهاي تمام عمر تماش//اگران سينما نام برده ميشود.

»هارپر لي« اما دو س//ال پيش، اعالم كرد پس از گذشت 55 سال از انتشار »كشتن مرغ مقلد«، تصميم گرفته دنباله آن را روانه بازار كتاب كند. او گفت كه دستنوشته »برو يك نگهبان بگمار« توس//ط دوست و وكيلش در يك گاوصندوق قديمي پيدا ش//ده است. اين نويسنده عنوان دومين رمانش را از خطي در انجيل قرض گرفته، اين كتاب در دهه 1950 به نگارش درآمده اما ناشر به او پيشنهاد كرده داستان را در كتابي ديگر از زاويه ديد »اس//كوت« روايت كند. داستان اين رمان كه س//الها هيچ كس از وجودش خبر نداشت و بهطور همزمان در ژوئيه 2015 روي پيشخان كتابفروشيهاي 70 كش//ور دنيا قرار گرفت، 20 سال پس از رويدادهاي »كشتن مرغ مقلد« اتفاق ميافتد، زماني كه دختر »آتيكوس فينچ« براي ديدن پدرش به آالباما سفر ميكند.

»هارپر لي« كه هميشه از مصاحبه با رسانهها دوري ميكرد، حدود شش ماه پس از انتشار دومين كتابش در سن 89 سالگي درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.