ناتمامي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ادبيات زنان ايران بعد از ظهور نويسندگاني چون سيمين دانشور، غزاله عليزاده و حتي فروغ فرخزاد داراي فراز و نشيب فراواني بوده است.

گاهي اين ادبيات غناي بسياري داشته و گاهي با افول روبهرو بوده است. اوايل دهه 70 ظهور نويسندگان و رمانهاي به اصطالح آشپزخانهاي جداي از آنكه توانست مخاطب بيشتري جلب كند اما با افول كيفيت رمانها منجر شد؛ اتفاقي كه براي ادبيات ايران نقصان بزرگي بود. چند سالي است كه نويسندگان جديدالورود ادبيات ايران سعي دارند اعتماد ازدسترفته را به مخاطبان برگردانند. در اين ميان ظهور نويسندگان زن موفق در سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته است. زهرا عبدي با رمان روز حلزون به دنياي ادبيات شناسانده شد و امروز با ناتمامي خود را به عنوان نويسندهاي مطرح به مخاطبان ادبيات شناسانده است.

در توضيحات رمان جديد عبدي آمده است: »زهرا عبدي در دومين رمانش، ناتمامي، راوي يك ماجراي عجيب است. عبدي كه پيش از اين رمان روز حلزون را منتشر كرده و به نسبت بازخوردهاي مثبتي گرفته است، براي نوشتن اين رمان زماني بيشتر صرف كرده است. رمان ناتمامي در يك فضاي دانشگاهي شكل ميگيرد، در تهران. محور رمان درباره ناپديدشدن عجيب و مرموز يك دختر دانشجوي جنوبي است. دختري كه چند روز است »غيبش« زده و دوست و هماتاقياش براي يافتن او دست به هر كاري ميزند... عبدي فضايي مملو از شك، راز و سوءظن ساخته كه با انگارههاي سياسي و تاريخي نيز گره ميخورد و همچنين با گذشته قهرمان غايب رمان. او براي ساختن اين فضا رو به قصهگويي ميآورد، تند و بيوقفه و مدام مخاطب را با اتفاقهاي تازه درباره اين دختر گمشده كه سري داغ هم داشته و شوري وافر مواجه ميكند.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.