برگزاری سومين دوره ورسوس ويژه نقاشان جوان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

س//ومين نمايش//گاه هنري ورس//وس )نمايش//گاه نقاش//ي س//نايچ براي نس//ل جوان( با هدف حمايت از جوانان هنرمند فراخ//وان خ//ود را اع//الم ك//رد. عالقهمندان به ش//ركت در اين نمايش//گاه ميتوانن//د تا پاي//ان آبانم//اه با مراجعه به س//ايت ‪www. versusartcontest. com‬ اثر خود را به دبيرخانه اين نمايشگاهارائهكنند.سوميندورهايننمايشگاهباتمركزبرشناسايي استعدادهاينسلجوانومعرفيآنهابهجامعههنريازتاريخ51 تا 25 ديماهدرخانههنرمندانايرانبرگزارميشود.ورسوسدرتالش استبستريبرايكشفاستعدادهايجوانهنرهايتجسميكشور باشدواينگونهباتحملتماممشكالتوسختيهاييكهگريبانگير اين قبيل فعاليتهاي فرهنگي- هنري است توانسته به دوره سوم برس//د و يك قدم به هدف غايي خود نزديكتر شود. در ورسوس سومهممثلدودورهگذشته001 درصدمبلغفروشآثارهنري به هنرمندان جوان تعلق ميگيرد؛ هنرمنداني كه پس از بررسي اوليههياتانتخاببراينمايشگاهانتخابميشوند.شركتسنايچ و شركت مديا به عنوان طراحان و برگزاركنندگان اين رويداد هنري طي چهار سال همكاري در اين حوزه تنها در پي خلق فضايي سالم برايرقابتهنرمندانجوانناشناختهسراسرسرزمينايرانهستندو هرگونهدرآمدزايينمايشگاهورسوسمتعلقبهخودهنرمنداناست. هياتانتخابآثارسوميننمايشگاهنقاشيورسوسراشهرهمهران، ندا رضويپور، مرتضي درهباغي، بهرنگ صمدزادگان و محمد همزه تشكيل دادهاند و داوراني كه در مرحله نهايي به بررسي آثار برگزيده خواهندپرداخت،عليگلستانه،فرحاصوليوهنگامهمعمريهستند. سوميننمايشگاهورسوسدرتاريخ51 تا52ديماهسالجاريدر خانههنرمندانايرانبرگزارميشودوهنرمندانجوانعالقهمندبه شركتدراينرويدادتاپايانآبانماهفرصتدارندبامراجعهبهسايت ورسوس آثارشان را ارائه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.