»خواستگاري مبارك« روي صحنه ميرود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نماي//ش كمدي س//ياهبازي »خواس//تگاري مب//ارك« از برنامههاي شاد جش//نواره تابستان با شعار فصل مهرباني به نويسندگي هادي شيرمحمدي و كارگرداني حميدرضا مرادي 26 تير تا 13 مرداد ساعت 20:30 در فرهنگسراي ارسباران به روي صحنه ميرود.

به گزارش روابطعمومي فرهنگسراي ارسباران، اين نمايش كه پيش از اين در شانزدهمين جشنواره بينالمللي نمايشهاي آييني- سنتي روي صحنه رفت، داستان خواستگاري مبارك اس//ت كه عاش//ق دختر حاجي اوس//تاي خود شده اما اجازه خواس//تگاري رفت//ن را به خود نميده//د و از طرفي حاجي قص//د تجديدفراش دارد.عالقهمندان براي تماش//اي نمايش ميتوانند به فرهنگسراي ارسباران به نشاني خيابان شريعتي، باالتر از س//يدخندان، خيابان جلفا مراجعه يا با ش//مارههاي 2287281-20 تماس بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.