چاپ كاغذي روزنامه مسكوتايمز متوقف شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

آخري//ن ش//ماره چاپ//ي روزنام//ه انگليس//يزبان ‪The Moccow Times‬ منتشر شد.

ب//ه گ//زارش تاس، اين روزنامه پ//س از اين فقط به صورت اينترنتي منتشر خواهد شد و هزينههاي خود را از طريق دريافت آگهيهاي اينترنتي تامين خواهد كرد.

عالوه بر اين چنين تغييري به تعديل و كاهش حداكثري كاركنان اين روزنامه در روسيه منجر شد.

روزنامه مسكوتايمز به زبان انگليسي از سال 1992 ميالدي در مسكو به صورت روزنامه چاپ و توزيع شد و از سال 2015 ميالدي چاپ كاغذي آن به ش//كل هفتهنامه ش//د اما رش//د دستگاههاي الكترونيكي و عدم عالقه مردم به خريد روزنامههاي چاپي در روسيه، اين نشريه را با مشكالت اقتصادي همراه كرد كه در نهايت نسخه الكترونيكي آن جايگزين شيوه سنتي شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.