درخت بازي!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

هومن جعفري- جناب آقاي اژهاي اعالم كردهاند كه آقاي بقايي در زندان به حس//اب وزارت اطالعات از بيرون غذا سفارش ميداده، در س//لولش نور و يخچال و تلويزيون داشته! حقيقتش خيلي س//وژه ملس//ي است براي طنز نوشتن. خدايي داشتم به اين فكر ميكردم حاال آقاي بقايي باالخره آدميزاد است و وقتي زنداني ميشود از بيرون هم بخواهد غذا بگيرد ميش//ود برايش غذا تهيه كرد. آگر آقاي مشايي را كه انگار درخت تشريف دارند بازداشت كنند تكليف تهيه غذايش چه ميش//ود؟ ميبرند ميكارندش در باغچه زندان؟ براي گلدان يا پيت حلبي سفارش ميدهند؟ روزي دو نوبت به او نور درماني ميدهند براي فتوسنتز؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.