سیاست و سهمخواهي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه یادداشت hedayati.mohammad@yahoo.com

غالب واكنشه//ا از موضعي منفي، سخنان او را نامناسب تشخيص داده و با عنوان سهمخواهي ياد كردهاند. فرض را بر صحت اين ادعا ميگيريم كه عارف خواس//ته اس//ت جرياني كه او يكي از زعماي آن است، سهم بيشتري از كيك قدرت داشته باشد و در چينش كابينه عنايت بيشتري ببيند. مگر يك بخش بسيار مهم سياستورزي همين تقالي دسترسي بيشتر به قدرت نيست؟ مگر هدف احزاب و گروههاي مختلف بسط قدرت و اشاعه نفوذ خود نيست؟ از اين جهت نميتوان ايرادي به سخنان عارف وارد كرد. مس//اله ديگر پرس//ش از اين نكته است كه ادعاهاي عارف درباره دين روحاني به او و اصالحطلبان تا چه اندازه به واقعيت نزديك اس//ت. براي بررسي اين پرسش بايد مروري داشته باشيم بر تحوالتچندسالگذشته.

پس از بنبس//ت و تصلب سياسي متعاقباتفاقاتسال8831،اينباورميان برخي گروههاي سياسي به حاشيه رانده شدهچوناصالحطلبانونيروهايموسوم بهاعتدالشكلگرفتكهبايدكاريكرد و مسير كشور را به روال عادي بازگرداند. دوره تنشزدايي بود و نرماليزاس//يون. انتخابات سال 1392 مهمترين تجلي اين ائتالف بود. حسن روحاني بهعنوان فردي نزديك به هاشميرفسنجاني و با سوابقبيشترامنيتيكانديداينهايياين گروههاشدوبرعارفاصالحطلباولويت يافت.مهمترينشانسروحانيدرآنسال يكي اهميت قضيه هستهاي در كمپين انتخابات//ي بود و ديگ//ري حمايتهاي هاشميرفس//نجاني و محمد خاتمي. روحاني در جريان هستهاي نماد تفكري شده بود كه خواهان گفتوگو و مذاكره واقعيباطرفينغربيوحلمسالهاست. غي//ر از اين مورد س//ابقه اصالحطلبي چنداني از وي به ثبت نرس//يده بود اما حمايته//اي اصالحطلب//ان و به ويژه شخصسيدمحمدخاتمي،روحانيرابه فرد پيروز انتخابات بدل كرد.

در س//الهاي اخير حسن روحاني از چه//رهاي ميان//هرو و حت//ي زماني محافظ//هكار بيش از پيش به س//وي چهرهاياصالحطلبوخواهاندگرگوني ميل كرده است. در انتخابات سال6931 زمانيكهجناحمقابلعزمشرابراييك دورهاي كردن روحاني جزم كرد، روحاني وجهي راديكالتر از خود نشان داد. او اين اواخر شايد بيش//تر از هر كس ديگري خواهان پاسخگو كردن نهادهاي قدرت بوده است و از اين جهت فاصله گفتماني او با اصالحطلبان به مراتب كمتر از سال 1392 ش//ده است. با اين حال ترديدي نيست كه اگرچه جذابيتهاي شخص ويبهمراتببيشترازسال2931 شده اما كم//اكان اصليترين بدنه اجتماعي حامي او را احزاب و گروههاي موس//وم به اصالحطلب ش//كل ميدهند اگرچه تفاوتهاوحتياختالفهايجديميان اين گروهها ديده ميشود.

روحاني در چينش كابينه دوره قبل معذوريتهاي بيشتري داشت. تصلب فضابيشتربود،تواندولتكمترومجلسي ناهمسوتر. در اين دوره مشكالت كمتر هستند.همراهيچندسالهاصالحطلبان باروحانيوحمايتهمهجانبهآنهاازوي، اين انتظار يا شايد حق را به آنها ميدهد كهخواهانسهمبيشتريدركابينهباشند يااينكهبرخيچهرههاييكههمسوييبا جرياناصالحطلبيندارند،ازكابينهكنار روند.اينقاعدهبازيسياسياست،قاعده ائتالفهاست.اخالقيكردنبيشازحد ماجراهمتغييريدروضعيتعينيايجاد نخواهدكرد.

آخراينكهجداازتمامآنچهآمد،باتوجه بهپيشامدهايهفتههاوروزهاياخيربه نظر ميرسد روحاني براي چيدن دولت دوازدهم، موانعي باالتر از س//همخواهي اصالحطلبان مقابل خود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.