ضرورت بازنگري در جغرافیاي تجاري كشور

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه نگاه نخست

اگر پاي درددل فعاالن اقتصادي و كساني كه در كس//ب و كار و تجارت خارجي كش//ور صاحب اس//م و رسم هس//تند، بنش//ينيم بدون ش//ك از كش//ورهاي ح//وزه خليجفارس تحت عنوان»سرعتگيرتجاري«يادخواهند كرد اگرچه در اين ميان ارتباط محدود تجاري با چند كشور ثابت عربي همواره مش//كالتي را براي كاالهاي ايراني به وجود آورده اما واقعيت اين اس//ت كه بايد بپذيريم براي ادامه روابط تجاري با برخي از همان كشورهاي دردسرساز هميشگيشايدمحدوديتهايسياسي، بينالملليواقتصاديوجودداشتهباشد اما در هيچ قانون و كتابي، ادامه ارتباط با كش//ورهاي حوزه خليجفارس بدون شك وحي منزل نيست. از اين رو اگر به كشورهايي كه اتفاقا عالقه عجيبي به سرمايهگذاري و روابط دوطرفه با ايران دارند، نيمنگاهي بيندازيم، بسياري از مش//كالت تجاري و اقتصادي كشور حل خواهد شد.

بنابراين الزم اس//ت در جغرافياي روابط تجاري و اقتصادي ايران با ساير كشورها بازنگري اساسي صورت گيرد. از اين رو به عقيده بنده الزم است عالوه بر گس//ترش ارتباط ايران با شركاي قديمي در قالب همكاريهاي دوجانبه و ارتباط دوسويه با كشورهاي پيشرفته جنوبشرقي آسيا كه از حالت در حال توس//عه به حالت توسعهيافته تبديل شدهاند نيز ارتباط تجاري خود را آغاز كنيم و با تغيير در نگرش اساسي در روابط تجاري ايران با ساير كشورها، راه را براي ورود كاالهاي ايراني به س//اير كشورهاي دنيا باز كنيم. همچنين با برقراري تعرفههاي ترجيحي، تجارت خود را با اين مناطق نيز افزايش دهيم چراكه با تغيير جغرافياي روابط تجاري ايران، ديپلماس//ي اقتصادي كش//ور به حركت درميآي//د و در حوزههاي سياس//ي ني//ز گش//ايشهايي ايجاد خواهد شد.

اما اتفاق جالبي كه در اين ميان به وقوع خواهد پيوس//ت، اين است كه با پيگيري روند در پيش گرفته شده در گس//ترش روابط تجاري ايران، برخي فسادهاي اداري و رانتها كه در حوزه محدوديت كش//ورهاي هدف تجاري ايران ش//كل گرفته است، كاهش پيدا خواهد كرد. البته اين در شرايطي است كه تجارت آزاد و تنوع در رقابت وجود داشته باش//د تا تجارت خارجي ايران در يك فضاي س//الم اقتصادي تقويت شود. بنابراين به جرات ميتوان گفت حركتهاييكهازسويبخشخصوصي ومسووالنبرايتوسعهكشورهايهدف ايران دنبال ميشود، پسنديده است و ميتواند نتايج خوبي را براي كشور به همراه داشته باشد.

در اي//ن ميان با وج//ود اينكه وزير صنع//ت، معدن و تج//ارت در جريان برگزاري اجالس اقتصادي ايران و ويتنام از اين كش//ور براي عضوي//ت ايران در سازمان تجارت جهاني كمك خواسته و خواستارحمايتآنهاشدهاست،واقعيت اين اس//ت كه هنوز زيرس//اختهاي اقتصادي كش//ور به ط//ور كامل براي پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني آمادهنشدهوماحتيطي01ساليكه بهعنوانعضوناظردراينسازمانحضور داشتيم، نتوانستيم حداكثر بهرهبرداري را در اين زمينه انجام دهيم.

با اين حال جمهوري اسالمي ايران بايد هرچه سريعتر تكليف خود را براي پيوس//تن يا عدم پيوستن به سازمان تجارت جهاني مشخص كند و در اين زمينه تصميم بگيرد چراكه به عقيده من، در درازمدت براي پيوس//تن ايران به اين س//ازمان اجبار وج//ود دارد و با توج//ه به اينكه اين س//ازمان مدام در حال گسترش اس//ت، حتي ميتواند طي چند سال آينده در معامالت نفتي وهمچنينسايرحوزههاياقتصادينيز تاثيرگذار باشد.

بنابراين در حال حاضر ايران چارهاي ج//ز افزايش تعداد ش//ركاي تجاري و همچنين بازنگري در جغرافياي روابط تجاري خود كه سالهاس//ت به شكل س//نتي نهادينه شده است، ندارد و در اين صورت اس//ت كه ميتواند همگام با ديگر كش//ورها براي توسعه تجارت خارجي و تحول در ش//رايط اقتصادي خود حركت كند.

* ریيس خانه اقتصاد ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.