ورود نظامیان به عرصه دیپلماسی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - سخن نخست

نادرکریمیجونی-باالخرهپسازچندروز،ارشدترينمقامنظامیايران بهحمالتلفظیوادعاهایآمريكايیهاعليهسپاهواكنشنشانداد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.