دلیلتمایلآمریکا به حل بحران عربي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دکتر صالحالدین هرسني*- بعد از آنكه ميانجيگري كويت و نشست چهار كشور عربي درگير بحران در قاهره نتوانست كمكي به حل بحران عربي كند ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.