ضرورت بازنگري در جغرافیاي تجاري کشور

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - نگاه نخست

ابراهي/م جميلي- بحرانهاي موجود در كش//ورهاي خاورميانه و كشورهايي كه سالهاست پاي ثابت تجارت خارجي ايران هستند، بيانگر زواياي پنهاني از واقعيت تجارت ايران نيز هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.