همهپرسی اقلیم موجب تضعیف کردستان میشود

Jahan e-Sanat - - News -

معاون اول دبیرکل اتحادیه میهنی اقلیم کردستان و رییس دفتر سیاسی این اتحادیه در راس هیاتی بلندپایه با دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کردند. علی شمخانی در این دیدار پیروزی بر داعش و آزادسازی موصل را نویددهنده آینده بهتر برای عراق یکپارچه و غلبه بر فتنههای خارجی برای ایجاد انش//قاق در این کش//ور دانس//ت. وی افزود: عراق امن، باثبات و متحد، تامینکننده امنیت پایدار، ثبات و پیش//رفت این کش//ور بوده و مجموعه کش//ورهای دوس//ت و خیرخواه عراق باید پشتیبان این رویکرد باش//ند. دبیر ش//ورای عالی امنیت ملی با اش//اره به زمزمههایی مبنی بر برگزاری همهپرسی در اقلیم کردستان عراق اظهار داشت: اگرچه ممکن است ظاهر این موضوع جذاب باشد اما در حقیقت موجب انزوا و فشار بر کردهای عراق و تضعیف کردستان و در نهایت کل کشور عراق خواهد شد. وی ادامه داد: پیگیری موضوع برگزاری همهپرس//ی برای جدایی و ایجاد انشقاق در ملت عراق به لحاظ حاشیهای بودن و عدم پاسخگویی به هیچ یک از اولویتها و نیازهای واقعی مردم، با تدبیر و سیاست مسووالن عراق همخوانی ندارد. شمخانی با بیان اینکه خواست برخی کشورهای منطقه و فرامنطقهای، تضعیف عراق و کشورهای بزرگ در غرب آسیاست، تصریح کرد: با هوش//یاری و درنظر داشتن منافع ملی و جهان اسالم نباید اجازه داد این طرحهای اس//تعماری و وارداتی همچون خاورمیانه بزرگ محقق ش//ود. عضو مجمع تش//خیص مصلحت نظام تاکید کرد: آنچه جمهوری اسالمی ایران برای مردم، احزاب و گروهها در شمال عراق آرزو دارد امنیت، توسعه اقتصادی و رفاه است که تحقق آن مانعی مهم در مسیر فعالیت و رش//د گروههای تروریستی است. عبداهلل رسول علی، معاون اول دبیرکل اتحادیه میهنی و هیات همراه نیز در این مالقات ضمن ارائه گزارش//ی از آخرین وضعیت تحوالت اقلیم کردستان عراق و منطقه با اشاره به اینکه جمهوری اس//المی ایران همواره پش//تیبان مردم کرد عراق بوده اس//ت، تاکید کرد: پیوند میان ایران و کردس//تان عراق تمدنی و تاریخی است و اقلیم کردستان به دوستی با جمهوری اسالمی ایران افتخار میکند. وی با اشاره به پشتیبانی تعیینکننده ایران از امنیت اقلیم و مردم کردستان در زمان حمله گروه تروریستی داعش به این منطقه خاطرنشان کرد: در حالی که تروریس//تهای تکفیری به دروازههای اربیل نزدیک شده بودند تنها کش//وری که در کنار مردم کردستان ضمن مقابله جدی با داعش از ش//کلگیری فاجعه امنیتی در اقلیم کردستان جلوگیری کرد، جمهوری اسالمی ایران بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.