گزارش محرمانه فراکسیون امید به روحانی درباره عملکرد وزرا

Jahan e-Sanat - - News -

رییس فراکسیون امید مجلس گفت: فراکسیون امید از عملکرد وزرا ارزیاب//ی دارد که انش//اءاهلل محرمانه تقدیم رییسجمهورخواهیم کرد. محمدرضا عارف به جلسه روز شنبه کمیته تعامل با رییسجمهور اشاره کرد و اظهار داشت: جلسه خوبی با روحانی داشتیم که جهتگیری اصلی جلسه در خصوص چگونگی چینش کابینه دوازدهم بود. وی افزود: اعضای حاضر در جلسه نیز نقطهنظرات و دغدغههایی که در رابطه با ارتقای کابینه و کارهای دولت داشتند، مطرح کردند. عارف با اشاره به اینکه ادامه تعامل شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان با دولت از دیگر مباحث طرفین بود، گفت: جمعبندی مباحثی که از اس//تانها در اختیار داش//تیم و در جلسه پنجشنبه شورای عالی با شورای اصالحات استانها و نمایندگان ش//وراها مطرح شده بود را نیز به اطالع رییسجمهور رساندیم و ایشان هم از این نقطهنظرات استقبال کرد. رییس فراکسیون امید مجلس در خصوص اختالفات اخیر در جریان اصالحات درباره فعالیتهای شورای عالی سیاس//تگذاری نیز عنوان کرد: هیچ اختالفی نیس//ت. وی تصریح کرد: دوستان ما در فراکسیون امید آمار وزرا و اینکه نمرات افراد در چه شرایطی هس//ت را اعالم کردهاند اما امیدواریم اسامی محرمانه بماند تا تقدیمرییسجمهورکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.