حسین فریدون در دادسرا حاضر شد

Jahan e-Sanat - - News -

انتخاب- حس//ین فریدون که به دادسرای تهران برده شده بود، پس از س//اعتی به وس//یله آمبوالنس اورژانس از دادسرا خارج شد. او برای ادامه تحقیق درخصوص پروندهاش به دادسرای تهران آورده شد. فریدون تنها ساعتی پس از این حضور به دلیل مشکالت جسمانی به وسیله آمبوالنس اورژانس از دادسرای تهران خارج شد. محسنیاژهای در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی به تحقیق از حسین فریدون عنوان کرد این فرد ش//نبه به دلیل عدم تامین قرار صادره به زندان معرفی ش//ده است. اما یکی از نکات مهم این است که مشخص شود برای حس//ین فریدون، برادر رییس جمهور چه میزان وثیقه در نظر گرفته شده است که این فرد نتوانسته آن را تودیع کند. با بررسیهای صورتگرفته درخصوص میزان وثیقه مشخص شد برخی منابع مطلع مدعیاند اتهامات وارده به حسین فریدون که البته هنوز اثبات نشده، در مجموع بیش از 50 میلیارد تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.