توتال محرمانگی تجاری دارد

Jahan e-Sanat - - News -

ف/ارس- معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: برخی نمایندگان به محرمانه بودن قرارداد توتال اعتراض داشتند در حالی که محرمانگی در چنین قراردادهایی به هیچوجه محرمانگی سیاسی و امنیتی نیست بلکه منظور محرمانگی تجاری است و در همه جای دنیا نیز اسرار اقتصادی و تجاری شرکتها و کشورها در قراردادها حفظ میشود تا به منافعشان آسیب نرسد و این عرف تجارت است. حسینعلی امیری گفت: خوشبختانه با توضیحات بسیار مفصل و خوبی که زنگنه، وزیر نفت در مجلس ارائه کرد و همچنین تالشهایی که معاونت امور مجلس ریاس//ت جمهوری و معاونان و مدیران کل پارلمانی دس//تگاههای مختل//ف انجام دادند و توضیحات کارشناس//یای که داده شد، بس//یاری از مسایل مطرحشده حل و منجر به استرداد امضاهای طراحان و خروج از دستور کار مجلس ش//د. وی اظهارداشت: این قرارداد مطابق قانون و بر اساس منافع کشور امضا شده و اکثر کارشناسان نیز ضمن تمجید از این قرارداد، آن را یکی از ثمرات مهم برجام و خنثیکننده توطئه دشمنان برای منزوی کردن ایران میدانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.