پرداخت حقوق هیات مدیره شرکتهای دولتی تغییری نکرد

Jahan e-Sanat - - News -

پایگاه اطالعرس/انی دولت- دبیرخانه شورای اطالعرسانی دولت ط//ی اطالعی//های هر گونه تغییر در پرداخت حق//وق مدیران و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی را تکذیب کرد. در این اطالعیه به دنبال انتشار اخبار کذب در خصوص مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر افزایش حقوق اعضای هیاتمدیره ش//رکتهای دولتی که در روزهای اخیر در برخی رس//انهها با هدف جنجالسازی پرداخته شده، آمده است: دولت در موضوع پرداخت غیرمتعارف با دستور قاطع و انقالبی رییسجمهور وارد عمل شده و ضمن اصالح ساختارهای معیوب که میراث گذشتگان بوده است، عالوه بر استیفای حقوقهای خارج از عرف و بازگرداندن آنها به بیتالمال، زمینه بروز موارد مشابه را به صورت کامل مسدود کرد به گونهای که با قاطعیت میتوان گفت موضوع پرداختهای غیرمتعارف در »دولت« پایان یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.