برگزاری مراسم چهلم شهدای حمله تروریستی به مجلس

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- مراس//م یادبود ش//هدای حمله تروریستی داعش به مجلس بهمناس//بت فرارسیدن چهلمین روز درگذش//ت این شهدا امروز برگزار میشود. در این مراسم نمایندگان مجلس، معاونهای پارلمانی وزارتخانهها و دستگاههای مختلف، مدیران کل مجلس و خانوادههای شهدا حضور خواهند داشت. یکشنبه نیز رییس مجلس با حضور در منزل شهیدان مراد حسینچهارمحالی و جعفر جعفرزاده از کارکنان دفاتر مالقات نمایندگان با خانواده آنها دیدار کرد و از مقام شامخ شهدای حمله تروریستی تجلیل کرد. بعد از حادثه تروریستی مجلس، الریجانی با خانوادههای این شهدا همچون شهید تیموری دیدار کرده است. بیش از یک ماه قبل در تاریخ 17 خردادم//اه، عناصر تروریس//تی داعش با حمله به مجلس ش//ورای اس//المی تع//دادی از ماموران حفاظت و کارکنان مجل//س و مردم را به شهادت رساندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.