هیات رییسه مجلس با رییس جمهور دیدار میکنند

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا- سخنگوی هیات رییسه مجلس ش//ورای اسالمی گفت هیات رییس//ه مجلس ب//رای گفتوگو درباره نح//وه انتخاب اعضای کابین//ه دوازدهم با رییسجمهور دیدار میکنند. بهروز نعمتی اظهار کرد: هیاترییسه مجلس بنا دارد درباره نحوه تعیین شاخصها برای وزرای کابینه دوازدهم دیداری را با رییس جمهور داشته باشد. وی با بیان اینکه مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس مسوولیت برنامهریزی برای دیدار هیات رییسه با رییس جمهور را بر عهده دارد، افزود: قصد ورود به مصادیق را نداریم و امیدواریم بتوانیم به انتخاب کابینه کارآمد از سوی دولت کمک کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.