چارهاندیشی برای رفع بوروکراسی

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه اقتص/ادی- بوروکراس//ی اداری و مجوزه//ای دس//توپاگیر س//د بزرگی در برابر بهبود فضای کسبوکار ایران به ش//مار میرود؛ گام اول و موثرترین شیوه در اصالح بوروکراسی اداری و طوالنی بودن زمان پاسخگویی سازمانها به فعاالن اقتصادی مشخص کردن سقف زمان پاسخگویی مراجع اداری است که به واسطه آن میتوان بر فرآیند صدور مجوزها و زمان انتظار کسبوکارها برای دریافت مجوز نظارت و در صورت تخلف به مراجع ذیصالح شکایت کرد.

برهمین اساس جلسه روز گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به بررسی راهکارهای بهبود رتبه فضای کسبوکار ایران اختصاص داشت. در این جلسه معاون اول رییسجمهور خواستار شد دستگاهها برای از بین بردن بوروکراسی در جهت بهبود فضای کسبوکار چاره اساسی و جدی بیندیشند.

جهانگیری گفت: باید محیط کسبوکار را در کشور بهبود ببخشیم و فعالیت بخشخصوصی را تسهیل کنیم.

معاون اول رییسجمهور با تاکید بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غیرضروری و دست و پا گیر بر سر راه فعاالن اقتصادی و بخشخصوصی افزود: تا ارادهای جدی در رأس دستگاههای اجرایی در این خصوص شکل نگیرد شاهد اقدامات موثر در این جهت نخواهیم بود.

وی با اشاره به تالشها و اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب طراحی و استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کس//بوکار، کارهای انجام شده را مثبت و اثربخش ارزیابی و بر ضرورت تداوم و تکمیل این برنامه تاکید کرد.

معاون اول رییسجمهور در ادامه این جلس//ه با تبریک روز بهزیستی و تامین اجتماعی، اظهار داشت: سازمان تامین اجتماع//ی وظایف س//نگینی بر عه//ده دارد و به دلیل آنکه جمعیت فراوانی از کشور در قالب دریافتکنندگان مستمری و خدمات درمانی و تعامل با کارفرمایان تحت پوش//ش این سازمان هستند، نقش بسیار تعیینکنندهای در بهبود محیط کسبوکار ایفا میکنند.

جهانگیری از رییس سازمان تامین اجتماعی خواست از طریق تعامل با اتاقها و تش//کلهای بخشخصوصی گرهها و موانع موجود در فضای کس//بوکار را شناسایی و فعالیت بخشخصوصی و فعاالن اقتصادی را هر چه بیشتر تسهیل کنند.

وی با اشاره به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رشد چشمگیر صادرات در برخی کشورها در سالهای اخیر، گفت: ارزیابیها نش//ان میدهد که این میزان رشد صادرات ناشی از برطرف شدن موانع پیش روی سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی در این کشورهاست که این موضوع بیانگر اهمیت فراوان بهبود محیط کسبوکار است.

در این جلس//ه که وزرای اموراقتص//ادی و دارایی، جهاد کش//اورزی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راهوشهرسازی، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رییسجمهور، رییس سازمان صنایعدستی، میراث فرهنگی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، رییس سازمان تامین اجتماعی گزارشی از جلسات ش//ورای گفتوگو و تدوین پیشنویس مصوبهای به منظور رفع مش//کالت فعاالن اقتصادی بخشخصوصی با سازمان تامین اجتماعی در جهت بهبود فضای کس//بوکار، امنیت س//رمایهگذاری و ایجاد اش//تغال ارائه کرد که پس از بحث و تبادل نظر پیش//نهاد »نحوه عمل سازمان تامین اجتماعی جهت رسیدگی به لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان و فعاالن اقتصادی« به تصویب رسید.

در ادامه این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون اقتصادی وی نیز گزارش//ی از ایجاد مرکز ملی پایش محیط کس//بوکار ارائه کردند و به تشریح اقدامات صورت گرفته و برنامههای آتی برای استقرار و توسعه این مرکز پرداختند.

در این جلسه طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه گزارشی از تصویر وضع موجود محیط کسبوکار، گفت: در دولت یازدهم 400 مجوز غیرضروری حذف شد و سامانهای نیز برای شناسایی مجوزهای موجود در کشور راهاندازی شد و تدابیر الزم برای جلوگیری از خلق مجوزهای جدید غیرضروری اندیشیده شد.

وی ب//ا بیان اینک//ه راهکارهایی برای تس//هیل صدور مجوزهای موجود در نظر گرفته ش//ده است، خاطر نشان ک//رد: برای بهبود محیط کس//بوکار ارتباط مناس//بی با دانشگاهها، اتاقها و تشکلهای بخشخصوصی فراهم شده و ضمن شناسایی مقررات و قوانین مخل کسبوکار، تعامل و همکاری مناسبی میان بخشهای مربوطه در قوای سه گانه ایجاد شده است.

طیبنیا افزود: پس از گذشت حدود 9 سال از قطع ارتباط ایران با دفتر کسبوکار جهانی، امسال این ارتباط به صورت ویدئویی مجددا برقرار ش//ده و امیدوارم در سالجاری شاهد ارتقای رتبه کشور در بهبود محیط کسبوکار باشیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گزارشی از اجزا و فازهای مختلف مرکز ملی پایش محیط کسبوکار، تجارب جهانی در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای بهبود فضای کسبوکار و نیز اهداف و مزایای استقرار مرکز ملی پایش محیط کسبوکار ارائه کرد و پس از ارائه نظرات و دیدگاههای مختلف، استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسبوکار به تصویب رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.