بخشودگیسودتسهیالتتاسقف004میلیونریال

Jahan e-Sanat - - News -

بخشودگیسودتسهیالتپروندههایباماندهاصلبدهیحداکثر004 میلیون ریالبهبانکهایعاملابالغشد.درمراحلقبلیاجرایاینطرح083 هزارو344 پروندهتعیینتکلیفشدهاند.

ب//ه گزارش »جهان صنعت« به نق//ل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بخشودگی صرفا مشمول بدهکاران بانکهای ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، ملت و رفاه کارگران است.بخشودگی سود تسهیالت پروندههای با ماندهاصلبدهیحداکثر004 میلیونریال،صرفابرای»ماندهمطالباتتسهیالت اعطایی یارانهای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی« و »مانده مطالبات امهال شده آسیبدیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه مشمول بندهای )د( تبصره 11 قانون بودجه سالهای 1393 و 1394 و بند )و( تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 )اعم از سررسید شده قبل از سال 1395 و طی س//ال «(1395 به بانکهای عامل ابالغ شده و بر این اساس، این بانکها باید حداکثر تا تاریخ 31 مرداد 1396 اقدام کنند.پس از پایان مهلت تعیین شده و ارزیابی عملکرد بانکها در مورد اجرای مفاد ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره 35 قانون اصالح قانون بودجه سال 1395 کل کشور و با توجه به امکان تامین منابع، در مرحله بعدی نسبت به تغییر اولویتها در زمینه بخشش سود تسهیالت تصمیمگیری خواهد شد.بر اساس گزارش عملکرد بانکهای عامل در زمینه بخشودگی سود، تا تاریخ 18 تیرماه سالجاری، برای اجرای اولویتهای مرحله اول و دوم در مجموع بالغ بر 14 هزار و 183 میلیاردریال بابت بخشودگی سود از کل سهمیه تعیین شده برای بانکها مصرف شده است و در نتیجه 380 هزار 443و پروندهتعیینتکلیفشدهاند.بانکمرکزیهمانگونهکهدراطالعیههای قبلی خود اعالم کرد، در راستای اجرای مفاد ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره 35 قانون اصالح قانون بودجه س//ال 1395 کل کش//ور که در سال 1396 به موجب مفاد بند )و( تبصره 16 قانون بودجه نیز تمدید ش//ده است و موضوع بخشودگی سود متعلق به تسهیالت تا یک میلیارد ریال منوط به بازپرداخت اصل تسهیالت و بخشش تمام وجه التزامهای متعلقه در زمان تسویه، این بانک پس از ابالغ آییننامه اجرایی قانون موصوف از سوی دولت در تاریخ 3 بهمن 1395 نسبت به ابالغ آییننامه اجرایی و تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به بخشودگی سود تسهیالت کمتر از یک میلیارد ریال با تدوین اولویتهایی در دستورالعمل اقدام کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.