خروج 127 هزار خانوار از چرخه حمایتی کمیته امداد با حمایت بانک ملت

Jahan e-Sanat - - News -

رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( اعالم کرد بانک ملت در ش//ش س//ال گذشته 11 هزار و 660 میلیارد ریال به مددجویان تحت پوشش این کمیته، تسهیالت اشتغالزایی اعطا کرده است.

به گزارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومی بانک ملت، پرویز فتاح در مراسم انعقاد تفاهمنامه جدید با این بانک برای سال 96 تاکید کرد که با تسهیالت اعطایی از سوی این بانک، 127 هزار خانوار از چرخه حمایتی کمیته امداد امام خمینی)ره( خارج شدهاند.

وی با اش//اره به این نکته که بانک ملت با تسهیالت خود بسیاری از مددجویان کمیته امداد را به خودکفایی رس//انده است و هماکنون این مددکاران، خود تولیدکننده شدهاند، ادامه داد: اگر بانک بتواند در بخش وامهای گروهی نیز در کنار وامهای شخصی، در کنار کمیته امداد قرار گیرد، به رونق تولید و اقتصاد کشور کمک بزرگی خواهد شد.

هادی اخالقیفیضآثار، مدیرعامل بانک ملت هم در مراسم امضای این تفاهمنامه،گفت: خودکفایی مددجویان باعث افزایش سرمایه اجتماعی کشور و ورود این افراد به چرخه تولید و خروج آنان از جرگه مصرفکنندگان صرف خواهد شد.وی با اشاره به اقدامات مثبت انجامشده از سوی کمیته امداد در سالهای گذشته، یادآور شد: تبدیل شدن مددجویان به نیروهای مولد، باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها و رونق تولید در کشور میشود که این اقدام کمیته امداد با کمک نظام بانکی کشور شایسته قدردانی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.