حذف غیرمجازها با ورود چند بانک

Jahan e-Sanat - - News -

به دنبال وعده اخیر رییس کل بانک مرکزی برای س//اماندهی کلیه موسسات مالی طی دو تا سه ماه آینده، به زودی با مشارکت چند بانک فعالیت موسسات بزرگ در بازار غیرمتشکل پولی پایان خواهد یافت.

س//اماندهی موسس//ات مالی و اعتباری غیرمجاز که بیش از دو دهه است که از شکلگیری و فعالیت قدرتمند آنها در بازار غیرمتشکل پولی میگذرد، از سالهای اخیر با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و همچنین اختیاراتی که برنامه ششم توسعه به بانک مرکزی تفویض کرد، با شرایط متفاوتی پیش میرود.این در حالی است که در دو، سه سال اخیر تعدادی از موسسات بزرگ اعتباری از جمله ثامنالحجج، میزان، مجموعه هشت تعاونی از جمله فرشتگان که تحت فعالیت موسسه کاسپین قرار گرفت، ساماندهی شده و فعالیت مستقل و خارج از چارچوب آنها در بازار پول پایان یافت. با این حال این ساماندهی هم چندان بیحاشیه نبود و با توجه به پیشینهای که در آنها وجود داشت، باعث ایجاد مسایلی شد به طوری که حتی بعد از شکلگیری موسسه اعتباری کاسپین و قرار گرفتن هشت تعاونی غیرمجاز در مجموعه آن، اکنون تعیین تکلیف این موسسه و سپردهگذاران تعاونیهای آن از چالشهای بانک مرکزی محسوب میشود. اما به دنبال این جریان و با ورود دستگاههای قضایی و همچنین مجلس اخیرا سیف- رییس کل بانک مرکزی- اعالم کرد سعی میکند حداکثر تا سه ماه آینده کلیه مشکالت مالی را برطرف کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.