تسهیالت101 هزارمیلیاردتومانی

Jahan e-Sanat - - News -

تسهیالت پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی طی سه ماهه سال 1396 مبلغ 101 هزار و 360 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه س//ال قبل هفت هزار و 960 میلیارد تومان )معادل 8/5 درصد( افزایش داشته است.سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش درتمامبخشهایاقتصادیطیسهماههسالجاریمبلغ66 هزارو082 میلیارد تومان )معادل 65/4 درصد کل تسهیالت پرداختی( است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ سه هزار میلیارد تومان معادل 4/7 درصد افزایش داشته است.سهم تسهیالت پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سه ماهه سالجاری معادل 28 هزار و 510 میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص 43 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخشهای اقتصادی )مبلغ 66 هزار و 280 میلیارد تومان( است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.