در جستوجوی عدالت اجتماعی

مشاركت چند میلیوني مردم ونزوئال در همهپرسي علیه مادورو؛

Jahan e-Sanat - - News -

ني//كالس مادورو پس از درگذش//ت هوگو چ//اوز در س//ال ،2013 كش//ور را منطبق با الگوي سوسياليستي چاوز اداره میكند؛ ملي كردن صنايع و افزاي//ش پرداخت يارانه براي كاالهاي مصرفي و خدمات عمومي بخشي از اقداماتي به ش//مار ميروند كه وي به تأسي از رييسجمهور پيشين ونزوئال آنها را در دستور كار دول//ت خود قرار داد اما كاهش بهاي نفت طي يكي دو سال اخير، فشار زيادي به اقتصاد اين كشور وارد كرده است.

ونزوئال كش//وري است كه حيات آن تقريبا به طور كامل وابسته به نفت است و حدود 95 درصد از درآمدهاي صادراتي آن از صنعت نفت تامين ميشود اما اين كشور شايد به اين دليل كه بزرگترين ذخاير نفتي اثباتشده جهان را در اختيار دارد تاكنون نتوانس//ته است صنايع ديگري مانند كشاورزي و توليد را حتي زماني كه خزانه آن پر از دالرهاي نفتي بود، براي خود توس//عه دهد و به همين دليل، اكنون با تداوم كاهش بهاي نفت در يك فاجعه اقتصادي بزرگ گرفتار شده است.

توليد نفت ونزوئال به علت افزايش بدهيها و اعتراضه//اي سياس//ي به س//رعت در حال كاهش است. توليد نفت اين كشور در 2017 به كمترين ميزان خود از س//ال 1989 رسيد. اين ميزان در نيمه نخست سالجاري ميالدي 12 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش يافت.

يكش//نبه گذشته صدها هزار ونزوئاليي در سراسر اين كشور و همچنين در ميان گروههاي س//اكن خارج در ديگر نقاط جهان به منظور راي دادن در ي//ك همهپرس//ي نمادين در رد ط//رح نيكالس مادورو براي بازنويس//ي قانون اساسي صف كش//يدند. اين طرح پيشنهادي باعث افزايش تنشها در ونزوئاليي كه درگير اعتراضات ضددولتي و كمبود كاالهاي اساسي است، شده است. در همين حال گزارش شد كه يك زن 61 ساله بعد از شليك گلوله در جريان حمله شبهنظاميان حامي دولت ونزوئال با موتور به يك حوزه رايگيري مخالفان دولت واقع در يك كليسا در غرب شهر كاراكاس كشته شده و چهار نفر ديگر زخمي شدند.

كارلوس اوكاريز، شهردار منطقه سوكره در كاراكاس كه از مخالفان دولت است، گفت: در جري//ان اين اتفاق ش//بهنظاميان حامي دولت نيكالس م//ادورو به رايدهن//دگان در محل كليس//ايي در منطقه كاتيا كه به طور س//نتي حامي دولت بوده، حمله كردند. دادستان كل ونزوئال نيز در بيانيهاي گفت: اين زن 61 ساله كه يك پرس//تار بوده كش//ته شده و چهار نفر ديگر زخمي شدند.

در ي//ك ويدئوي پخش ش//ده از اين اتفاق ابت//دا جمعيت انبوهي در اطراف اين كليس//ا تجم//ع كردند كه پس از آن صدها نفر با ورود يكسري افراد شبهنظامي موتورسوار و شليك گلوله از س//وي آنها به شكلي وحشتزده فرار ميكنند.

رييسجمه//ور ونزوئال در يك س//خنراني تلويزيون//ي اش//ارهاي به اين حادث//ه نكرد اما خواهان پايان دادن به خشونتي شد كه آن را منسوب به مخالفان دولت دانست. مادورو اظهار كرد: از اپوزيس//يون ميخواهم مجددا به صلح بازگردند و به قانون اساس//ي احترام گذاشته و پشت ميز نشسته و مذاكره كنند.

اواخر يكش//نبه گذش//ته وزير امور خارجه ونزوئال در توئيتر نوش//ت ك//ه رييسجمهور س//ابق مكزيك به دليل حمايت از خش//ونت و مداخله خارج//ي ورودش به ونزوئال ممنوع است. فاكس شنبه گذشته به همراه يك گروه از روساي جمهور سابق آمريكاي التين به ونزوئال سفر كرده بود تا به اعالم حمايت از همهپرسي مخالفان بپردازد. مونكادا اشارهاي به شواهد و مدارك مربوط به اين اتهامزني نكرد.

در همين حال حاميان دولت ونزوئال نيز در بسياري از بخشهاي پايتخت در اقدامي متقابل و تمري//ن براي رايگيري 30 ژوئيه به منظور گزينش اعضاي مجمع بازنويسي قانون اساسي اق//دام ب//ه راي دادن در حوزههاي رايگيري كردند اما مشخصا تعداد آنها كمتر بود.

ائت//الف اپوزيس//يون مش//هور ب//ه اتحاد دموكراتي//ك متش//كل از 20 ح//زب مخالف اق//دام به چ//اپ 14 ميليون برگ//ه راي براي رايدهندگان در داخل و خارج از اين كش//ور 31 ميليون نفري كرد. اگرچه بسياري از ناظران انتظار اين ميزان شركت در همهپرسي مخالفان را نداشتند اما تحليلگران ميگويند شركت تنها بيش از هشت ميليون نفر كافي خواهد بود تا به ميزان چشمگيري فشارها را بر دولت ونزوئال افزايش دهد.

تصاوير حكايت از آن دارد كه مشاركت در اين همهپرس//ي مخالفان باال بوده و جمعيت انب//وه مردم در مقابل ميزه//اي رايگيري در پاركها و كليس//اهاي سراسر پايتخت ونزوئال صف كشيده بودند. مخالفان ونزوئال در آخرين بياني//ه خ//ود اع//الم كردند كه بي//ش از 7/1 ميليون نفر در همهپرس//ي آنها براي رد طرح مادورو جهت بازنويسي قانون اساسي شركت كردن//د. اين ميزان كمتر از 7/7 ميليون نفري است كه در انتخابات پارلماني سال 2015 به كانديداهاي مخالف دولت مادورو راي دادند. طرح»ساعتصفر«اپوزيسيون مخالفان دولت ونزوئال كه با اقبال گسترده عموم//ي به ط//رح همهپرس//ي نمادين براي مخالفت با بازنويس//ي قانون اساس//ي روبهرو شدند، مشغول بررسي ديگر اقدامات اعتراضي به منظور جلوگيري از تشكيل مجلس بازنويسي اين قانون اساسي هستند.

ائت//الف مخالفان دولت ونزوئال مش//هور به ائت//الف وحدت دموكراتيك بع//د از چند ماه تجمع خياباني در اعتراض به دولت كه تاكنون حدود 100 كش//ته برجاي گذاشته است روز يكش//نبه ميليونها نفر را به منظور ش//ركت در همهپرسي غيررسمي در مخالفت با دولت ونزوئال به خيابانها آورد.

رهبران مخالفان دول//ت اكنون از طرح به اصطالح »ساعت صفر« در ونزوئال براي مطالبه انتخابات سراس//ري و جلوگيري از تشكيل به اصطالح مجلس بازنويس//ي قانون اساسي در همهپرس//ي مربوط به تشكيل اين مجلس در تاريخ 30 ژوئيه حرف ميزنند.

تاكتيكهاي مخالفان به اين منظور شامل انسداد خيابانها و تحسن، اعتصاب سراسري و حتي راهپيمايي به سمت كاخ رياستجمهوري ميرافل//ورس خواهد بود. اين اتفاقات مش//ابه رخدادهايي اس//ت كه قبل از كودتاي مختصر عليه هوگو چاوز، رييسجمهور فقيد ونزوئال در سال 2002 افتاد. خوليو بورخس، رهبر پارلمان تحت كنترل مخالفان دولت در ونزوئال گفت: امروز ونزوئال با شرافت ايستاده تا بگويد آزادي به سمت عقب بازنميگردد و دموكراسي قابل مذاكره نيست. ناتوانيدرپرداختبدهي موسس//ه اعتبارس//نجي اساندپي آمريكا، رتبه اعتباري ونزوئال را به سطح منفي كاهش داد و تولي//د ناخالص داخلي اين كش//ور را در س//الجاري ميالدي با ش//ش درصد كاهش، همراه دانست.

موسس//ه اعتبارسنجي اساندپي آمريكا به دليل وخيم شدن شرايط اقتصادي ونزوئال، رتبه اعتباري اين كشور را كاهش داده و نسبت به ناتواني دولت اين كشور در پرداخت بدهيهاي خود هشدار داده است.

اين در حالي است كه بسياري از مخالفان ونزوئال، دولت اين كش//ور را به دليل ش//كل گرفت//ن بحران اقتصادي و ني//ز كمبود مواد غذايي، دارو و ديگر اقالم اساس//ي س//رزنش ميكنن//د. در همي//ن ح//ال اي//ن موسس//ه اعتبارس//نجي، رتبه اعتب//اري ونزوئال را به پايينترين حد تنزل داده است.

البته علت اصلي اين كاهش رتبه اعتباري به شدت گرفتن شرايط اقتصادي، باال گرفتن تنشهاي سياسي و نيز وخيمتر شدن وضعيت نقدينگي دولت اين كشور برميگردد. بر همين اساس، سياست اقتصادي ونزوئال با بينظمي در حال اجراست ضمن اينكه افزايش سرسامآور نرخ تورم، اعمال سياس//ت پولي و مالي سفت و سخت و نرخ ارز انعطافناپذير و عدم كنترل واردات موجب ركود بيسابقه اقتصادي در اين كشور شده است.

ب//ر پايه اين گ//زارش، موسس//ه اسانپي برآورد كرده كه ونزوئال در نيمه دوم سالجاري ميالدي، در پرداخت بدهي حدودا 2/8 ميليارد دالري و بازپرداخ//ت بده//ي تقريب//ا هف//ت ميليارد دالري س//ال 2018 خود با مشكالت ج//دي روبهرو ش//ود. همچنين اين موسس//ه اعتبارسنجي، رشد توليد ناخالص داخلي ونزوئال را در سالجاري ميالدي، تقريبا شش درصد با روند نزولي پيشبيني كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.