امارات پشت حمالت سايبري به خبرگزاري قطر

Jahan e-Sanat - - News -

واشنگتنپست با تكيه بر اطالعات محافل امنيتي گزارش داد كه امارات متحده عربيپشتحملهسايبريبهسايتهايدولتيقطرازجملهخبرگزارياينكشور بوده است. مقامات امارات اين گزارش را ساختگي خواندهاند.

در ماه مي بود كه انتشار نقل قولهايي جعلي از تميمبن حمد آلثاني، امير قطر بحرانآفرين شد. اين نقلقولها كه به او نسبت داده شده بود در خبرگزاري دولتي اين كشور و همچنين شبكههاي اجتماعي انتشار يافته بود. انتقاد از حكومتهاي عربي، بهبود مناسبات با ايران و همچنين دفاع از حماس از جمله موضوعاتي بود كه در اين نقلقولهاي جعلي از آنها سخن به ميان آمده بود.

مقامات قطر ضمن تكذيب سريع اين نقلقولها اعالم كردند كه سايتهاي دولتي مورد حمله سايبري قرار گرفتهاند اما رسانههاي امارات و عربستان سعودي باوجود اين تكذيبيه انتشار اظهارات منسوب به امير قطر را ادامه دادند.

چندي پس از اين نقلقولهاي بحرانآفرين كشورهاي عربستان سعودي، بحرين، امارات و مصر روابط خود با قطر را قطع و ضمن وضع تحريمها، شروطي سنگين براي قطر به منظور از سرگيري روابط با دوحه اعالم كردند.

حال روزنامه آمريكايي واشنگتن با تكيه بر اطالعات مقامات امنيتي اياالت متحده گزارشي منتشر كرده كه در آن آمده است، امارات متحده عربي پشت حمالت سايبري به خبرگزاري قطر و ديگر وبسايتهاي دولتي قطر بوده است. طبق گزارش واشنگتنپست كه شامگاه يكشنبه گذشته منتشر شده، مقامات امنيتي و اطالعاتي آمريكا تاييد كردهاند كه مقامات بلندپايه دولت امارات متحده عربي 23 مي در مورد اين طرح و اجراي آن بحث و رايزني كردهاند. اين نشريه آمريكاييدرعينحالمينويسدكهمشخصنيست،آيااماراتمتحدهخوددست به اجراي اين برنامه و هك كردن وبسايتهاي قطري زده يا فرد و سازمان ديگري را مامور انجام آن كرده است. حمالت سايبري 24 ماه مي روي داده بود.

دويچهوله بامداد ديروز گزارش داد كه سفارت امارات متحده عربي در آمريكا بالفاصله گزارش واشنگتنپس//ت را با انتش//ار پيامي توئيتري رد كرده و آن را ساختگي خوانده است.مقامات ديپلماتيك امارات تصريح كردهاند كه اين كشور هيچ نقشي در حمالت سايبري به قطر نداشته است. آنان همچنين گفتهاند آنچه صحت دارد، اين است كه قطر افراطگرايان طالبان را مورد پشتيباني قرار ميدهد، همچنين از حماس حمايت مالي ميكند.

بحث عامالن حمالت س//ايبري به قطر در هفتههاي گذشته از موضوعات رسانهاي بوده است. شبكه خبري سيانان در اوايل ماه ژوئن گزارش داده بود كه احتماال هكرهاي روسي وبسايت خبرگزاري رسمي قطر را هك كرده و با انتشار خبري جعلي در بروز بحراني ديپلماتيك در منطقه خليج فارس نقش داشتهاند. شبكه سيانان در گزارش خود خاطرنشان كرده بود كه روسيه با اين اقدام ظاهرا قصد داشته ميان آمريكا و همپيمانان اين كشور شكاف پديد آورد. دولت آمريكا در اين ميان ميكوشد بحران را رفع كند. ركس تيلرسون، وزير خارجه اياالت متحده هفته گذشته راهي منطقه شد و با سران قطر و كشورهاي مخالف آن ديدار و گفتوگو كرد. او ضمن ابراز اميدواري از امكان مذاكره مستقيم بين طرفين تصريح كرد كه اين امر دشوار بوده و به اين زودي روي نخواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.