دبيركل ناتو خواهان حل اختالفات تركيه و آلمان

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- دبيركل ناتو از وزيران امور خارجه تركيه و آلمان خواست در راستاي حل اختالفات خود اقدام كنند.

آلمان از اس//ترداد پناهجوياني كه تركيه آنها را به دس//ت داشتن در كودتاي س//ال گذشته اين كش//ور متهم كرده بود، سر باز زد و خواستار آزادي يك خبرنگار دوتابعيتي از دولت آنكارا شد. در همين حال، دولت آنكارا از صدور اجازه براي بازديد قانونگذاران آلماني از دو پايگاه هوايي در تركيه خودداري كرد تا به اين ترتيب تنشها ميان دو كشور باال گيرد. نيروه//اي آلماني با هدف كمك به عملياتهاي هوايي ناتو در دو پايگاه هوايي اينجرليك و قونيه مستقر بودهاند اما در پي وقوع مناقشات متعدد ميان برلين و آنكارا، دولت آلمان تصميم گرفت كه نيروهاي خود در پايگاه هوايي اينجرليك را به اردن منتقل كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.