انتصابمشاورويژهدرتحقيقاتمربوطبهروسيه

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- رييسجمهور آمريكا از انتصاب يك دادستان فدرال سابق به عنوان مشاور ويژهاش خبر داد؛ مشاوري كه به گفته رسانههاي آمريكايي قرار است به مديريت مسايل مربوط به تحقيقات مربوط به روسيه بپردازد. كاخ سفيد در بيانيه كوتاهي اعالم كرد، تاي كاب، يكي از شركا در شركت حقوقي هوگان الولز در واشنگتن بهعنوان عضو كليدي در ميان كاركنان كاخ سفيد به عنوان مشاور ويژه خدمت خواهد كرد. چند رسانه آمريكايي گزارش كردند، تاي كاب قرار اس//ت به عنوان مش//اور ويژه به مديريت پاسخهاي رسانهاي كاخ سفيد به تحقيقات جاري درباره مداخله روسيه در انتخابات رياست جمهوري سال 2016 آمريكا و همدستي احتمالي كمپين انتخاباتي ترامپ با روسيه بپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.