كرهجنوبي پيشنهاد مذاكره با كرهشمالي را داد

Jahan e-Sanat - - News -

رويت/رز- در اقدامي براي متوقف ك//ردن فعاليتهاي خصمانه در نزديكي مرز مش//ترك دو كره و به دنبال يك سري آزمايشات موشكي كه پيونگ يانگ در هفتههاي اخير انجام داده، جنوبي ديروز پيشنهاد مذاكرات نظامي با كرهشمالي در چند روز آينده را مطرح كرد كه نخستين مذاكرات در سطح دولتي بين اين دو كشور از اواخر سال 2015 محسوب ميشود. اين پيشنهاد نخستين مقدمهچيني رسمي دولت مونجائه اين، رييسجمهور جديد كرهجنوبي است كه در ماه مي سالجاري ميالدي زمام امور را برعهده گرفت و متعهد شد تا ضمن مذاكره با كرهشمالي، فشارهايي را بر پيونگ يانگ براي كاهش تنشها در شبهجزيره كره اعمال كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.