گامي در راه تثبيت حضور ايران

Jahan e-Sanat - - News -

بنيامين نتانياهو يكشنبه گذشته براي ديدار رسمي با ماك//رون به پاريس رفت. نخس//توزير اس//راييل با آتشبس س//وريه كه با ميانجيگري واشنگتن و مسكو به دست آمده، مخالف است. به اعتقاد او اين آتشبس حضور نظامي ايران در س//وريه را اس//تمرار بخشيده و تثبيت ميكند.

زماني كه دونالد ترامپ به رياس//تجمهوري آمريكا انتخاب شد، بنيامين نتانياهو يكي از نخستين كساني ب//ود كه اين پيروزي را به ترامپ تبريك گفت. نتانياهو ك//ه با باراك اوبام//ا اختالفنظرهاي متعددي از جمله بر س//ر روند صلح خاورميانه، بحران سوريه و همچنين توافق هس//تهاي با ايران داشت، اميدوار بود كه با روي كار آمدن ترامپ سياست خارجي آمريكا نيز دگرگون و اتحاد و هماهنگي بر مناسبات اياالت متحده و اسراييل حاكم ش//ود. حال به نظر ميرسد، آتشبس سوريه كه با ميانجيگري آمريكا و روسيه حاصل شده و از 9 ژوئيه به اجرا درآمده، اميدهاي نتانياهو را كمرنگ كرده باشد. نتانياهو يكشنبه گذشته در جريان ديدار رسمي خود از فرانسه در قبال اين آتشبس موضعگيري كرد.

بنا به گزارش هاآرات//ص نتانياهو پس از ديدار خود با امانوئل ماكرون تصريح كرد كه اس//راييل مخالف اين آتشبس است چراكه توافق بهدستآمده با ميانجيگري مسكو و واشنگتن حضور ايران در سوريه را ابدي خواهد كرد. نتانياهو به اين ترتيب براي نخستينبار صريحا از سياستهاي خارجي دونالد ترامپ انتقاد كرده و تلويحا اعالم كرد كه ترامپ و والديمير پوتين به خواستهايش اعتنا نكردهاند.

مس//اله آتشبس سوريه و نقش ايران در اين كشور از موضوعاتي است كه مقامات و رسانههاي اسراييل را سخت به خود مشغول كرده است. شبكه دوم تلويزيون اس//راييل نيز در اين رابطه بدون ذكر نام، اظهارات يك مقام اسراييلي را نقل قول كرد كه گفته است، اسراييل از تالشهاي گسترشطلبانه ايران در سوريه آگاه است. نگرانيهاياسراييل سايت خبري اسپوتنيك هم در گزارش خود درباره مخالفت نتانياهو به گزارش رس//انههاي اسراييل اشاره كرده اس//ت. طبق اين گزارش رهبر اسراييل همچنين از اين مساله ناراضي است كه بانيان آتشبس منطقهاي در سوريه را كه فقط 20 كيلومتر با مرز اسراييل فاصله دارد، براي نيروهاي ايراني منع كردهاند.

آن گون//ه ك//ه منابع اس//راييلي توصي//ف كردهاند، آتشبس س//وريه ميتواند به كابوس اس//راييل تحقق بخش//د، چرا كه افزون بر ادامه استمرار حضور ايران در سوريه، نقش روسيه به عنوان پشتيبان رژيم بشار اسد را تثبيت ميكند.

به نوشته نشريه آلماني ديولت باوجود مخالفتهاي اس//راييل قرار است سربازان روسي بر اجراي آتشبس نظارت و آن را تضمين كنند. يكي از مشاوران نتانياهو به رسانههاي اسراييل گفته است كه ايران قصد احداث ي//ك پاي//گاه هوايي و يك پايگاه دريايي در س//وريه را دارد. اس//راييل تاكنون در تالش بوده كه درگير جنگ و درگيريهاي س//وريه نش//ود اما آتشبس كنوني در جنوب اين كش//ور اسراييل را با چالشي سخت روبهرو كرده است. مراسميادبودقربانيانيهوديدرپاريس بنيامين نتانياهو به همراه امانوئل ماكرون در مراسم يادبود موسوم به بازداشتهاي ولديو شركت كرد. در سال ،1942 هنگامي كه آلمان نازي فرانس//ه را اشغال كرده بود حدود 13 هزار شهروند فرانسوي، يهودي از جمله چهار هزار كودك، در پاريس بازداش//ت و به استاديوم دوچرخهسواري ولوردوم دوير منتقل شدند. آنها سپس توسط آلمانها به اردوگاههاي مرگ در آلمان و لهستان فرستاده شدند. پس از پايان جنگ جهاني دوم كمتر از صد نفر از اين افراد به خانههايشان بازگشتند.

فرانسويها س//اليان دراز از سخن گفتن درباره اين جنايت پرهيز ميكردند تا اينكه در س//ال 1995 ژاك ش//يراك، رييسجمهور وقت فرانس//ه ب//ه اين موضوع پرداخت و گفت: اين جنايت جنونوار نيروهاي اشغالگر از جانب فرانس//ويها هم حمايت ش//ده؛ توسط دولت وقت فرانسه.

در س//ال 1997 ه//م اس//قفهاي كاتوليك لب به س//خن گش//ودند و از قربانيان براي سكوت كليسا در برابر جنايتهاي دولت وقت فرانسه كه به رژيم ويشي مشهور اس//ت، پوزش طلبيدند. در مقابل، مارين لوپن نامزد حزب راستگراي افراطي جبهه ملي در مبارزات انتخاباتي در ماه آوريل مدعي شد كه فرانسويها در اين رابطه مسووليتي نداشتهاند. نشانهدوستيوهمبستگي بنيامين نتانياهو دعوت خود از جانب امانوئل ماكرون براي شركت در مراسم يادبود قربانيان بازداشتهاي ولديو را نشانه دوس//تي و همبستگي قوي دو كشور دانست. س//ران اسراييل و فرانسه پس از شركت در اين مراسم براي گفتوگو راهي كاخ اليزه شدند. دو سياستمدار در وهله نخست به بحران خاورميانه پرداختند.

رييسجمه//ور فرانس//ه در اين ديدار خواس//تار از س//رگيري مذاكرات صلح ميان اسراييل و فلسطينيها ش//د و گفت: فرانسه حاضر است از هر گونه تالشي در اين راستا حمايت كند.

ماك//رون چندي پي//ش با محمود عب//اس، رييس تش//كيالت خودگردان فلس//طين مالقات ك//رد. او در گفتوگو با عباس نيز بر ادامه مذاكرات و راهحل ايجاد دو كشور براي برقراري صلح در خاورميانه تاكيد ورزيد. مذاكرات صلح ميان اس//راييل و فلس//طينيان در سال 2014 قطع شد و تالشها براي ادامه آن تاكنون نتيجه چشمگيري نداشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.