معرفي عامل مخرب بورس

از سوي رييس كميسيون اقتصادي مجلس صورت گرفت:

Jahan e-Sanat - - News -

ي//ك نماينده مج ل س عام//ل مخرب بورس را اع//الم كرد. محمدرض//ا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص وضعيت بورس كش//ور به خانه ملت گفت: با وجود اينكه ابزار بدهي، ابزار خوبي است اما صندوقهايي كه رويكرد ابزار بدهي دارند خودشان به عامل مخرب برايبازارسهام،تبديلميشوند.رييسكميسيون اقتص//ادي مجل//س درخص//وص جذابيتهاي بازارهاي ديگر نس//بت به ب//ازار بورس گفت: در حال حاضر وضعيت بازار مس//كن در ركود بوده البته بازار طال نيز تقريبا در آرامش است و با توجه به سياستهاي دولت براي تعديل نرخ ارز، بازار ارز نيز خيلي جايگاهي ندارد. پورابراهيمي داوراني گفت: اگر وضعيت ركودي در اقتصاد كشور بهبود يابد بازار سرمايه ميتواند به جايگاه خوبي دست يابد و توانايي رقابت داشته باشد و مهم اين است كه اقتصاد از ركود خارج ش//ود تا ش//ركتها به سودآوري دست يابند. عملكردشاخص شاخص بورس بيانگر سطح عمومي قيمتها در حوزه سهام يا ساير فعاليتها در بازار سرمايه محسوب ميشود و بيانگر وضعيت قيمتي است. نماينده مردم كرمان و راور در مجلس ادامه داد: ميتوان عنوان كرد ش//اخص بورس بيانگر اين است كه متوسط افزايش و كاهش قيمت سهام به چه نحوي بوده و به عنوان معيار ارزيابي عملكرد محسوبميشودوافزايشآنمعموالبهاينمعني است كه تقاضا نسبت به عرضه در بازار سرمايه بيشتر بوده و تاثير آن افزايش سطح قيمتها در حوزه بازار است. پورابراهيمي داوراني با بيان اينكه كاهش شاخص بورس به مفهوم افزايش عرضه نسبت به تقاضاست، گفت: روشها و فرمولهاي متعددي براي محاس//به شاخص در بورسهاي دنيا اعمال ميشود. رييس كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص نحوه محاسبه شاخص بورس در كشور گفت: فرمول محاسبه شاخص بورس در اي//ران متاثر از فرمولهاي بينالمللي در اين حوزه است. وي در اين رابطه ادامه داد: در ايران شاخصهاييمانندشاخصقيمت،شاخصقيمت بازده و شاخص صنعت و ساير شاخصها كه در حوزه بازار سرمايه تعريف شده است البته برخي اوقات تعديلهايي وجود دارد به دليل اينكه در بازار سرمايه به طور مثال سهام شناور؛ دامنه حد مجاز نوسان و امثال موضوعات يادشده وجود دارد كه قاعدتا تاثيرگذار است. پورابراهيمي داوراني گفت: محاسبه شاخص بورس با تعديلهايي در ايران نس//بت به شاخصهايي كه در دنيا اعمال ميشود، همراه است. رييس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: ش//اخص بورس منعكسكننده وضعيت فعلي اقتصاد در حال ركود ايران است؛ ع//دم تغيير يا تغييرات جزيي كه در ش//اخص اتفاق ميافتد، بيانگر اين اس//ت كه روند بهبود اقتصاد كشور به واسطه سودآوري شركتها، روند مطلوبي نيست و شاخص بورس از وضعيت خوبي برخوردار نيست. تاثيرتحوالتسياسي رييس كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين سوال مبني بر اينكه شاخص بورس تا چه حدبيانگروضعيتعملكردبازاربورساست،گفت: قاعدتا شاخص معيار قابل توجهي از وضعيت بازار است، البته در زمان و شرايط خاص ممكن است تاثيرپذيريهايي داشته باشد. وي در اين رابطه افزود: تاثيرپذيري ش//اخص ب//ورس از اتفاقات سياسي جزيي از ذات بازار است و شاخص چيزي جدا از بازار نيست. پورابراهيميداوراني در ادامه گفتوگوي خود در پاسخ به اين سوال مبني بر اينكه در نوس//انات ارزي سال 91 آيا روند كلي شاخص بورس متاثر از عملكرد اين بازار بود گفت: شاخص بورس عالوه بر اينكه متاثر از سودآوري است از قيمت سهام شركتها نيز تاثيرپذير بوده كه البته خود آن از تغييرات ناشي از قيمت دارايي پايه و تغييرات ناش//ي از س//ودآوري شركتها تاثيرپذير اس//ت كه پيشبيني سودها را همراه دارد و اين موضوعات روي قيمت سهام شركتها تاثيرگذار است. وي با بيان اينكه تحليل شاخص بورس بسيار مهم است، گفت: تحليل وضعيت ش//اخص بورس از بعد سودآوري بوده و افزايش قيمت داراييها نكته قابل تاملي اس//ت، گاهي ش//اخص بورس از افزايش قيمت دارايي پايهاي به طور مثال ساختمان، تجهيزات متاثر ميشود اما نبايد فراموش كرد تغييرات قيمت دارايي پايه شركتهاي بورس//ي كم اتفاق ميافتد. به طور مثال شوك ارزي در كشور كم اتفاق ميافتد اين در حالي است كه سودآوري شركتها ميتواند مستمر باشد. وي ادامه داد:سودآوري شركتهاي بورس//ي، يك روش عملياتي قابل اتكاس//ت اما تغييرات قيمت دارايي پايه در اقتصاد كم اتفاق ميافتد. پورابراهيمي داوراني در پاسخ به اين سوال مبنيبراينكهافزايشنقدينگيجامعهچهتاثيري روي شاخص بورس دارد، گفت: افزايش نقدينگي اگر به نحوي مديريت و هدايت شود كه به سمت بازار سرمايه س//وق داده شود، ميتواند تاثيرات خوبي در مجموع اقتصاد داشته باشد. وي ادامه داد: اگر افزايش نقدينگي به سمت طرف تقاضا در بازار س//رمايه باشد س//بب ميشود متوسط قيمتها در بازار سرمايه افزايش پيدا كند اما اگر نقدينگيها به سمت بازار سوداگري انتقال يابد به چالش منجر ميشود بنابراين جهت هدايت نقدينگي مهم است. ورودآزادخارجيهابهبازارسهام وي درخص//وص حضور خارجيها در بورس ايران گفت: نبود س//هام ش//ركتهاي ايراني در بورس خارجي يا فقدان سهام شركتهاي خارجي در بورس كش//ور نكته قابل تاملي است به دليل اينك//ه به لحاظ قانوني امكانپذير اس//ت و آثار مثبتي در اقتصاد ايران به همراه خواهد داشت. رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه ايج//اد ابزارها و تنوعبخش//ي در بورس ميتواند مفيد باش//د، گف//ت: در حال حاض//ر به صورت غيررس//مي ميلياردها تومان مبادالت ارز روزانه به صورت غيرشفاف انجام ميشود كه قابل رصد نيست و امكان پوشش ريسك نيز وجود ندارد، اين در حالي اس//ت كه اگر همه اتفاقات در بازار غيررس//مي ارز از طريق بازار رسمي انجام شود نكته مطلوبي است.

پيگي/ري اليحه اص/اح قان/ون بازار سرمايه

از س//ويي ديگر، رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت:در حوزه قوانين و مقررات كارهاي خوبي براي بازار سرمايه صورت گرفته و در برنامه ششم توسعه كش//ور احكام زيادي براي ارتقاي وضعيت بازار س//رمايه مصوب ش//ده كه بيشتر اي//ن احكام در رابطه با بورس كاالس//ت. رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه مجلس از بعد نظارتي نيز ميتواند به بازار بورس كمك كند، ادامه داد: اليحه اصالح قانون بازار سرمايه توسط سازمان بورس در حال تدوين بوده و مقرر شده بعد از ارسال اليحه از سوي دولت به مجلس، پيگيريهاي الزم انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.