آيفكس 910 واحدي شد

Jahan e-Sanat - - News - فرابورس

گروهبورس-ميانه هفته معامالتي جاري دادوس//تدهاي فرابورس با رشد اندك آيفك//س و معامله بيش از 140 ميليون ورقه بهادار به ارزش يكهزار و 496 ميليارد ريال دنبال شد. در جريان دادوس//تدهاي روز گذشته سهامداران شاهدنقلوانتقال38 ميليونسهمبه ارزش 265 ميليارد ريال در مجموع دو بازار اول و دوم بودند كه بيشترين حجم و ارزش معامالتي را نماد شركت آهن و فوالدارفعباخريدوفروش51 ميليون سهم به ارزش 42 ميليارد ريال به خود اختصاص داد. روز گذشته با تعداد قابل مالحظهاي بازگش//ايي نماد در جريان بازار روبهرو شديم كه بر اساس آن نماد معامالتي شركتهاي ش//يريندارو و حقتقدم خريد سهام شركت يادشده، سرمايهگذاري فني و مهندسي مشانير، س//يمان ممتازان كرمان، كش//تيراني درياي خزر، ش//ركت س//رمايهگذاري كوهنور، توليد تجهيزات سنگين هپكو، گس//ترش تجارت و س//رمايه ايرانيان، بانك حكمت ايرانيان و حقتقدم خريد سهام شركت يادشده و نماد معامالتي س//اير اشخاص ش//ركت بورس انرژي ايران بازگش//ايي ش//دند. در اين ميان توقف نمادها نيز به دليل در پيش بودن مجامع عمومي ساليانه شركتها زياد بود و به 20 مورد رس//يد، به طوري كه نمادهايمعامالتي»وآفري«،»شرنگي«، »وسرمد«، »خصدرا«، »سالر«، »نشار«، »وآتوس«، »كصدف«، »وسنا«، »نيرو«، »فس//ا«، »جهرم«، »داراب«، »كازرو«، »حس//ير«، »مفاخر«، »افرا«، »بساما«، »وسديد« و »شگامرون« در پايان بازار متوقف شدند. همانطور كه اشاره شد ش//اخص كل فراب//ورس روز جاري به افزايش اندك 0/3 واحدي رضايت داد و در ارتفاع 910 واحدي تثبيت ش//د. آيفكس كه در ساعات ابتدايي معامالت ب//ا افزايش بيش از يك واحدي روبه رو شده بود، در ادامه معامالت رو به كاهش گذاشت و در نهايت كمتر از نيم واحد مثبتشد.نمادهاي»ميدكو«،»بمپنا«و »ارفع«سهنمادمثبتاثرگذارونمادهاي »ش//رانل«، »خراسان« و »دماوند« سه نماد منفي اثرگذار بر ش//اخص كل در جري//ان معامالت روز گذش//ته بودند. معامالت ب//ازار پايه فراب//ورس نيز روز گذشته رقم 54 ميليون سهم به ارزش 134 ميليارد ريال را پشت سر گذاشت. در همين حال تابلوي اوراق تسهيالت مسكن با معامله بيش از 74 هزار ورقه تسه به ارزش 57 ميليارد ريال روبه رو ش//د. معامالت تسه در اين تابلو در بازه قيمتي 756 ت//ا 780 هزار ريال دنبال ش//د. در بازار اوراق ب//ا درآمد ثابت نيز سرمايهگذاران ش//اهد جابهجايي يك ميليون ورقه بهادار ب//ه ارزش بيش از يكهزاروششميلياردريالبودند.اسناد خزانهاسالميمرحلههفتمبامعامله622 هزارورقهاخزابهارزش522 ميلياردريال در صدر اين بازار به لحاظ ثبت بيشترين حجموارزشمعامالتيايستاد.درنهايت صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله ني//ز معامله نزديك به دو ميليون ورقه بهادار ب//ه ارزش 32 ميليارد ريال را به ثبت رساند. در ميان ETFها صندوق اعتمادآفرينپارسيانصدرنشينشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.