رشد 72 واحدي شاخص

Jahan e-Sanat - - News -

در س//ومين روز معامالت تاالر شيشهاي قنديها يكدست رشد كردند و دو نماد از گروه فلزات اساسي بيشترين تاثير را روي نوسان دماسنج بازار داشتند. به گزارش ايسنا، روز گذشته شاخص كل بازده نق//دي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران پس از 72 واحد رش//د به رقم 79 هزار و 693 واحدي رس//يد و از ش//اخص كل هموزن با 11 واحد كاهش رقم 17 هزار و 355 واحدي را تجربه كرد. عالوه بر اين نمادهاي نيرومحركه، موتورسازان تراكتورسازي ايران و چرخشگر نيز روند رو به رشدي در دادوستدهاي اين گروه داشتند. اما قنديها روز گذشته يكدست رشد كردند و اكثريت نمادهاي اين گروه با افزايش قيمت بيش از چهار درصدي مواجه شدند كه در گروه فلزات اساسي ما نمادهايي همچون فوالد مباركه اصفهان، شركت آهن و فوالد ارفع، فوالد خوزستان و فرآور توانستند رشد مناسبي داشته باشند و در مقابل نماد لوله و ماشينسازي ايران و آلومورات نزديك به 4/5 درصد افت قيمت داش//تند. شاخص آزاد ش//ناور نيز با رشد 179 واحدي مواجه ش//د و شاخص بازار اول 125 واحد رشد كرد اما شاخص بازار دوم با 271 واحد افت همراه بود. در دادوستدهاي سومين روز تاالر شيشهاي در گروه خودرو 92 ميليون و 199 هزار س//هم به ارزش بيش از 13 ميليارد تومان مورد معامله قرار گرفت. در اين گروه قيمت سهم اكثريت شركتها روند كاهشي را پيش گرفت. البته اين روند كاهشي چندان محس//وس نبود و در بسياري از نمادها به يك درصد هم نميرسيد. همچنين نماد ايرانخودرو با ارزش بيش از شش ميليارد تومان معامله روز گذشته توانست حدود دو درصد رشد كند. بيش از 94 درصد از خريدهاي نماد ايرانخودرو مربوط به سهامدار حقوقي و كمتر از شش درصد از خريدها مربوط به سهامدار حقيقي بود. همچنين حقوقيها روز گذشته بيش از 45 درصد از عرضه را برعهده گرفتند و در ساعاتي از معامالت اين نماد با صف خريد همراه ش//د. روز گذشته نمادهاي فوالد مباركه اصفهان، فوالد خوزس//تان و سرمايهگذاري گروه توسعه ملي به ترتيب با ‪45 27،‬ و 28 واحد تاثير مثبت روي شاخص بيشترين نقش را در نوسانات صعودي دماسنج بازار داشتند اما در طرف مقابل خدمات انفورماتيك، آس//ان پرداخت پرشين و پتروشيمي پرديس با ‪18 02،‬ و 13 واحد تاثير منفي بيشترين نقش كاهنده را در دماسنج بازار داش//تند. از جمله معامالت درونگروهي روز گذشته ميتوان به دادوستدهاي در نماد بانك انصار، بانك اقتصاد نوين و مخابرات ايران اشاره كرد. بانك انصار روز گذشته بيشترين ارزش معامله و بيشترين حج//م معامله را از آن خود كرد. ارزش معامالت بورس تهران نيز به رقم 228 ميليارد تومان رس//يد كه اين رقم ناش//ي از دست به دست ش//دن يك ميليارد س//هم و اوراق مالي قابل معامله طي 51 هزار و 715 نوبت دادوستد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.