عرضه فرآوردههاي هيدروكربوري در بورس انرژي

Jahan e-Sanat - - News - بورس چهارم

در رين//گ داخلي ب//ازار فيزيكي ب//ورس انرژي بي//ش از 10 هزار تن انواع ف//رآورده هيدروكربوري عرضه ش//د. به گزارش س//نا، روز گذش//ته محمولههاي آيزوريس//ايكل پااليش نفت اصفهان، آيزوريسايكل پااليش نفت بندرعباس، متانول پتروشيمي زاگ//رس، قطران فوالد زرند ايرانيان، برش سنگين و سوخت كوره سبك پتروشيمي تبريز، حالل 410 پااليش نفت آبادان و ريفورميت پتروشيمي بوعليسينا در رينگ داخلي و حالل 402 پااليش نفت ش//يراز در رينگ بينالمل//ل عرض//ه خواهد ش//د. در رينگ داخلي بازار فيزيكي نيز امروز بي//ش از 10 هزارتن ان//واع فرآورده هيدروكرب//وري عرضه خواهد ش//د. در جري//ان معامالت روز يكش//نبه بازار فيزيك//ي بورس انرژي كاالهاي آيزوريسايكل، حالل 402 و بلندينگ نفتا حالل 410 پااليش نفت شيراز و حالل 402 پااليش نفت بندرعباس در رينگ داخل//ي و نفت گاز و نفت كوره 380 سانتي استوكس شركت مل//ي نفت اي//ران و ميعان//ات گازي پارسجنوب//ي در رين//گ بينالملل عرضه ش//دند. براساس اين گزارش، كل معامالت صورتگرفته در اين بازار معادل 4/273 تن و به ارزش بيش از 59 ميليارد و 449 ميليون ريال بود. از نكات مهم عرضههاي روز يكشنبه ميتوان به تقاضاي باالي حالل 402 پااليش نف//ت ش//يراز و بندرعباس اشاره كرد. همچنين نخستين عرضه و معامل//ه ح//الل 402 پااليش نفت بندرعب//اس در رين//گ داخلي بازار فيزيكي طي سال 96 انجام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.