معامله 4 محصول در تاالر محصوالت كشاورزي

Jahan e-Sanat - - News - بورس کاال

تاالر محصوالت كشاورزي بورس كاال ديروز شاهد دادوستد دو هزار و 45 ت//ن جو دامي در قالب طرح قيمت تضميني، يكهزار تن گندم خوراك//ي، 600 تن ش//كر س//فيد و 350 ت//ن ذرت دان//هاي بود. به گزارش بورس كاال، همچنين تاالر فرآوردهه//اي نفتي و پتروش//يمي ب//ورس كاال نيز ش//اهد معامله 46 هزار و 565 تن انواع محصول بود. طي اي//ن روز و در تاالر يادش//ده چهار هزار و 786 تن قير، 13 هزار و 510 تن وكيوم باتوم، يكهزار و 50 ل//وبكات، 14 ه//زار 303 تن م//واد پليمري، 10 ت//ن محصول شيميايي و 276 تن اسالك واكس معامله ش//د. براساس اين گزارش، در ت//االر صادراتي ب//ورس كاال نيز 540 تن عاي//ق رطوبتي به فروش رس//يد. در اين روز 16 هزار و 750 ت//ن تختال و 92 تن تيرآهن در ت//االر محصوالت صنعتي و معدني بورس كاال دادوستد شد. همچنين 200 هزار و 81 تن انواع ورق سرد و گ//رم نيز در سيس//تم معامالتي مچينگ در اين تاالر به ثبت رسيد. بازار فرعي بورس كاال نيز در اين روز معامله 200 تن سولفات آمونيوم را تجربه كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.