رشد سهام شركتهاي IT در بورس هند

Jahan e-Sanat - - News - بینالملل

قيمتسهامشركتهاينرمافزاريدر هند موجب رشد شاخصها در بازار اين كشورشد.بهگزارشسنا،شاخص S&P دربورسبمبئيبارش//د3/0 درصدي همراه شد در حالي كه بيشترين ميزان افزايش را در چهار ماه گذشته از آن خود كرد، در حالي كه قيمت سهام شركت نرمافزاري ويپرو با رش//د 4/1 درصدي روبهرو شد. براساس اين گزارش، قيمت سهام ش//ركت نرمافزاري اينفوسيس، دومين ش//ركت نرماف//زاري بزرگ در بازار هند در پي افزايش فروش فصلي، با رش//د همراه ش//د. افزايش خبرهاي مثبت از شركت مشاور نرمافزاري تاتا، بزرگترين شركت صادركننده نرمافزار در آسيا كه در روزهاي گذشته با تقسيم سود سرشار ميان س//هامداران، بازار را شوكه كرد، توانست پيشبينيها را فراتر از انتظار عملياتي كن//د. اين در حالي است كه شركت نرمافزاري ويپرو نيز در اين هفته گزارش عملكرد مثبت خود را به بازار ارائه ميدهد. س//ومن چاترجي، مدير تحقيقات در موسس//ه كارگزاري گينس در اين خصوص اظهار داش//ت: سرمايهگذاران در حال تغيير موقعيت سهام خود در ش//ركتهاي نرمافزاري و مخابراتي وايتي هستند. سبد سهام س//رمايهگذاران در حال بهروزرس//اني اس//ت و تمايل بيشتر به سمت خريد سهام اين قبيل شركتهاست. وي ادامه داد: به نظر ميرسد دو سهم ويپرو و تاتا توانستهاند روز گذشته بازار سرمايه هند راحمايتكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.