صنعت برونگرا با نگاه جهانی

در مراسم پنجاهمین سال تاسیس سازمان گسترش تاکید شد؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه صنعت- مراسم نكوداشت پنجاهمين سال تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران )ايدرو( برگزار شد.

مشاور ارش//د اقتصادي رييسجمهور در اين مراسم طي سخناني گفت: براي گذشتن از ركود بهوجودآمده در دولت قبل، 7 تا 10 سال زمان نياز است كه حدود سه سال از آن گذشته است.

مسعود نيلي افزود: دگرگونيهاي زيادي در 15 سال اخير در خصوص نقش ايدرو در توسعه صنعتي كشور به وجود آمد. سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي در زمان تاسيس ايدرو زير سه درصد بود اما سهم صنعت هماكنون 30 برابر شده است.

بهسمتصنعتيبرونگراوپاسخگوبه نياز جهاني گام برداريم

وي با بيان اينكه بايد بهسمت صنعتي برونگرا و پاسخگو به نياز جهاني گام برداريم، افزود: سطح درآم//د خانوارهاي ايراني در س//ال 92 حدود 22 درصد پايينتر از سطح درآمد آنها در سال 86 بود كه در همين بازه زماني س//طح درآمد يك خانوار روستايي 38 درصد كاهش پيدا كرد و اين موضوع بر بازار تقاضاي داخلي صنعت تاثير گذاشت.

نيلي گفت: كاهش سرمايهگذاري در سالهاي 86 ت//ا 92 ب//ر ركود صنعت داخلي كش//ور تاثير منفي داشت. براي گذشتن از ركود به وجود آمده در دولت قبل، 7 تا 10 س//ال زمان نياز اس//ت كه حدود سه سال از آن گذشته است.مشاور اقتصادي رييسجمهور افزود: در سالهاي 91 و 92 صنعت 17 درص//د كوچكتر ش//د كه رش//د صنعتي در س//الهاي 93 تا 95 بخش//ي از آن را جبران كرد و صنعت كش//ور هماكن//ون 1/8 برابر صنعت در سال 83 است. بازار داخلي كفاف صنعت را نميدهد نيلي ابراز كرد: در حال حاضر بازار داخلي كفاف صنعت را نميدهد و بايد بهسمت بازارهاي مطمئن خارج از كشور حركت كنيم.

وي گفت: ايدرو بايد بههمرساني كسبوكارها و ج//ذب س//رمايهگذاري خارجي جهت ارتقاي س//اختار بنگاههاي كش//ور را ج//زو برنامههاي محوري خود قرار دهد.نيلي با اعام اينكه هنوز يك مدل توسعه صنعتي در كشور وجود ندارد، اظهار داشت: در س//ال 80 اقداماتي براي تهيه ي//ك مدل صنعتي براي كش//ور انجام ش//د اما هنوز نتوانستهايم سندي يكپارچه در اين بخش مصوب كنيم.مش//اور اقتص//ادي رييسجمهور اضافه كرد: متاس//فانه تاكن//ون صنعت برونگرا و صادراتمح//ور نداش//تهايم. صنعت بايد براي توس//عه خود عاوه بر بازار داخلي بهفكر حضور پررنگ در بازارهاي صادراتي نيز باشد. امروز بايد به اين موضوع توجه شود كه تا چهميزان تقاضا با ظرفيتهاي فعلي صنعت مطابقت دارد.

مش//اور اقتصادي رييسجمهور ب//ا تاكيد بر اينكه روند افزايش ظرفيت صنعت با ميزان تقاضا همخواني ندارد، گفت: در سالهاي 90 و 91 شاهد رش//د منفي صنعت بوديم كه اين ميزان در زمان جنگ نيز بيس//ابقه بوده اما در حال حاضر امروز صنعت كشور تقريبا به دو برابر سال 81 رسيده اما سطح تقاضا در سطح سال 81 است.

اقتص/اد ايران چارهاي جز برونگرايي ندارد

نيلي متذكر ش//د: امروز شكافي بين ظرفيت صنع//ت و تقاضا وجود دارد كه اثر عيني آن بروز مش//كات براي واحدهاي توليدي اس//ت، البته واحدهاي تولي//دي ميگويند با كمبود نقدينگي روبهرو هستند و متقاضي منابع مالياند اما مشكل جديت//ر از اين حرفهاس//ت. اگر فكري به حال صنعت نش//ود، اين بخش نصف و بهمرور كوچك خواهد شد و مشكل بيكاري و مسايل ديگر اتفاق خواهد افتاد.

مشاور اقتصادي رييسجمهور با اعام اينكه خود به خود اش//تغال به وجود نميآيد، تصريح كرد: براي اينكه بنگاهها بهسمت صادرات پيش بروند بايد تغييري در آنها ايجاد شود. در همين زمينه نقش س//ازمان گسترش و نوسازي بسيار پررنگ است و بايد از اين فرصت استفاده كند و با بهبود كسبوكار و جذب سرمايهگذاري خارجي اقدامات الزم را براي ارتقاي بنگاهها براي رقابت در بازارهاي صادراتي انجام دهد.

نيل//ي با بيان اينك//ه اقتصاد ما چ//ارهاي جز برونگراي//ي ندارد، تصري//ح ك//رد: نميتوانيم به بانكها فشار آوريم كه به واحدهاي توليدي پول بدهن//د و از آن طرف واحده//اي توليدي نتوانند پول بانكها را بازگردانند. بايد بازارهاي صادراتي را گسترش دهيم.

اگ/ر مديري توانمن/دي الزم را ندارد، مسووليت خود را واگذار كند

همچني//ن وزير صنعت نيز در اين مراس//م با اشاره به اينكه اگر مديري توانمندي الزم را ندارد، مس//ووليت خود را واگذار كند، افزود: اين موضوع را با مديران مختلف از جمله خودروسازيها اعام ك//ردم اما آنها پنبه در گوش گذاش//تند و به اين موضوع توجه نكردند.

محمدرضا نعمتزاده با اش//اره به اينكه برخي سالها اين سازمان را سياسي كردند، اظهارداشت: خواه//ش ميكنم اج//ازه دهيم اين س//ازمان در راس//تاي اهداف خود براي توس//عه صنعت انجام وظيفه كند.

وي با بيان اينكه از مجلس گذشته براي تصويب قانون بهبود فضاي كسبوكار تشكر ميكنم، افزود: در قانون رفع موانع توليد اختيارات اساس//نامهاي سازمان احيا ش//د. البته نمايندگان موادي را هم ب//ه قانون اضافه كردند ك//ه برخي مفيد و برخي ديگر مفيد نبود.

نعم//تزاده خط//اب به حاضران در مراس//م گف//ت: به همه مدي//ران توصيه ميكنم وظايف و قواني//ن را فراموش نكنن//د. قوانين براي اين اس//ت كه براي توسعه توليد تاش كنيم. البته از نماين//دگان مجلس هم درخواس//ت ميكنم مقررات مانع كس//بوكار م//ردم را حذف كنند و با استفاده از رهنمودهاي مقام معظم رهبري قوانين مرتبط با كسبوكار را تسهيل كنند.وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه فقط با كتاب خواندن كسي مدير نميشود، گفت: تربيت و رش//د توانايي مدي//ران و آموزشهاي مهارتي كاركنان و كارگران در س//طح كشور بايد مورد توجه قرار گيرد.

نعمتزاده بر لزوم توجه به تشكلهاي آموزشي براي مديران تاكي//د كرد و گفت: به خصوص در خودروس//ازي، تربيت مدي//ران صادراتي بايد در دستور كار قرار گيرد. اگر ما مسووالن نميتوانيم به توسعه و رشد كمك و مشكل را حل كنيم، بايد صندلي و ميز خود را واگذار كنيم.

وي در ادامه صحبتهاي خود با اشاره به اينكه اگ//ر مديري توانمندي الزم را ندارد، مس//ووليت خود را واگذار كند، افزود: اين موضوع را با مديران مختلف از جمله خودروس//ازيها اعام كردم اما آنه//ا پنبه در گوش گذاش//تند و ب//ه اين موضوع توجه نكردند. حتي برخي رس//انهها هم مرا بابت اين صحبتها مسخره كردند اما باز هم ميگويم اگر كاربلد نيستيد، مدير وارد كنيم.

نميش/ود ه/م كار ك/رد و هم فحش خورد

همچنين معاون وزير صنعت نيز در اين مراسم با اشاره به محدوديتهاي اين سازمان گفت: نبايد آنقدر دس//ت و پاي ما را ببندند. امروز چيزي كه اتفاق ميافتد، نظارت نيس//ت؛ نميشود هم كار كرد و هم فحش خورد.منصور معظمي با اشاره به مشكات سازمان گسترش گفت: امروز سازمانهاي توسعهاي وارث بدهي شركتهاي خود هستند كه در اين رابطه بايد گشايشهايي ايجاد شود.

وي افزود: از س//ال 80 به بعد س//ازمانهاي دولتي به جاي خصوصيسازي به شبهدولتيها يا خصولتيها واگذار ش//دند.معاون وزير صنعت ب//ا گاي//ه از محدوديته//اي اين س//ازمان در اجراي وظايف گفت: اجازه دهيد س//ازمانهاي توسعهاي بيش//تر كار كنند. آنقدر دست و پاي م//ا را نبندي//د. امروز چيزي ك//ه اتفاق ميافتد نظارت نيس//ت. به قول يكي نميش//ود هم كار كرد و هم فحش خورد.

وي همچنين گفت: نميخواهيم از منابع دولتي استفاده كنيم اما بايد بگويم ميلياردها تومان طلب داريم كه اميدواريم به زودي پرداخت شود.

تزري/ق 2 هزار ميليارد دالر به اقتصاد كشور طي 50 سال گذشته

رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با طرح اين سوال كه آيا تزريق دو هزار ميليارد دالر منابع مالي به اقتصاد كشور طي 50 سال گذشته به معني توانمندتر ش//دن بخشخصوصي است از وج//ود برخي محدوديتها از س//وي نهادهاي نظارتي انتقاد كرد.

منصور معظمي اظهار داش//ت: طي 50 سال گذش//ته ح//دود 250 طرح صنعتي توس//ط اين سازمان اجرا شده و حاال در مرحله دوم عمر ايدرو نيازمند بازتعريف در وظايف سازمان هستيم.

وي با اش//اره به واگذاري برخي ش//ركتهاي دولتي به بخش شبهدولتي، خصولتيها يا نهادهاي ديگر تصريح كرد: س//ازمانهاي توس//عهاي وارث بدهي شركتهايشان هستند و مطالبات و تعهداتي به آنها منتقل شده است.

وي با تاكيد بر لزوم تعريف ماموريتهاي جديد براي سازمانهاي توسعهاي گفت: دنبال استفاده از منابع دولتي در ايدرو نيستيم بلكه ميخواهيم ضوابط دستوپاگيري كه حوزه مسووليت سازمانها را محدودتر ميكند، برطرف شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.